Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que els cal dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

L’objectiu del Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d’accions formatives destinades preferentment a persones aturades, és la formació de persones per tal de cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

El SOC subvenciona la formació i les empreses es comprometen a la contractació de, com a mínim, el 40% de l’alumnat que hagi assistit, almenys, al 75% de la formació en el cas d’empreses sol·licitants, i del 60% en cas que el sol·licitant sigui un centre de formació amb compromisos d’empreses.

El programa està adreçat prioritàriament a persones treballadores demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en una proporció mínima del 70%. El percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%.

També poden participar en la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un ERTO i, als efectes del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades.

Si sou una empresa que no troba treballadors amb una formació específica per a cobrir les vostres necessitats o sou un centre de formació professional per a l’ocupació, que coneixeu empreses amb necessitat de cobrir llocs de treball i disposades a contractar els alumnes que formeu, el SOC subvenciona la formació necessària mitjançant aquest programa.

Programes:

1) Programa Forma i Insereix (SOC – FI)

La formació subvencionable és la següent:

  • Formació del Catàleg d’especialitats formatives, destinades o no a l’obtenció de certificats de professionalitat.
  • Itineraris mixtos de diferents especialitats formatives.

Formació subvencionada d’acord amb la resolució EMT/487/2022, de 15 de febrer.

2) Programa Forma i Insereix NO CP (SOC – FI)

La formació subvencionable és la següent:

  • Formació del Catàleg d’especialitats formatives, NO regulades com a certificats de professionalitat.
  • Formació a mida de les necessitats de les empreses segons els llocs de treball a cobrir.

Formació subvencionada d’acord amb la resolució EMT/2101/2022, de 28 de juny.

Contractació

El contracte s’haurà d’ajustar a les modalitats de contractació vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret llei 32/2021, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Els contractes han de tenir una durada mínima de:

  • 6 mesos amb jornada a temps complet.
  • 9 mesos si és a temps parcial (mínim 50% jornada).
  •  En cas de contractes de formació i aprenentatge, mínim 12 mesos a temps complet
  • En els sectors estacionals la durada del contracte de treball no podrà ser inferior a 3 mesos dins el període de 12 mesos.

Quantia

Els preus màxims que se subvencionaran varien en funció de la família professional de les accions formatives, el nombre d’hores i el d’alumnes.

Mòdul econòmic de la família professional x nombre d’hores x nombre d’alumnes.

La quantitat, doncs, és tancada i no editable i la calcula GIA (eina web del SOC per la presentació de sol·licituds).

Termini de presentació de les sol·licituds

El 31 d’octubre de 2022.

Imprimir