La crisi sanitària provocada per la COVID-19, paral·lelament amb les mesures adoptades por les diferents administracions, ha afectat en major o menor mesura els nivells de producció i venda. Per aquest motiu, si ens dediquem al comerç o a la producció de determinats productes, la nostra empresa haurà de valorar si la situació generada ha repercutit en la valoració de les seves matèries primeres o productes acabats, degut a múltiples causes, com ara:

  • Disminució de la rotació.
  • Obsolescència de productes .
  • Venda forçosa de l’estoc a preus inferiors o amb descomptes majors per incentivar la seva sortida.

Qualsevol d’aquestes tres causes pot provocar que el valor net realitzable del nostre estoc, és a dir, el preu de mercat pel qual, previsiblement, podem treure’l dels nostres magatzems, sigui inferior al seu preu d’adquisició o cost de producció. En  aquest cas, haurem d’enregistrar comptablement les correccions valoratives (deterioraments), provocant una reducció del seu valor net comptable, que es podrà revertir en el futur, suposant que el valor realitzable de l’estoc assoleixi o s’apropi més al seu valor d’adquisició o cost de producció.

Un altre escenari possible és que part de les nostres existències, productes en curs o productes acabats, caduquin per la seva permanència excessiva en el magatzem. En aquests casos, hauríem de donar de baixa les existències inservibles o caducades i que no tinguin sortida possible al mercat, regularitzant-les com a pèrdua definitiva a la finalització de l’exercici econòmic.

Totes aquestes reflexions tenen com a finalitat conèixer, de la manera més acurada possible, la incidència al nostre compte d’explotació de les vendes realitzades per sota del seu cost. El principi comptable de prudència no permet revalorar l’estoc per sobre del seu valor d’adquisició o cost de producció, però sí que exigeix avançar el futur perjudici per la venda dels estocs a pèrdua, i que, d’aquesta manera, la comptabilitat reflecteixi la imatge fidel de l’empresa, d’acord amb la normativa comptable.

Imprimir