En previsió de futures restriccions a l’activitat empresarial per causa de la COVID-19, el passat 30 de setembre es va publicar el Reial decret llei que regulava a nivell estatal la prestació a rebre pels autònoms en els casos que s’haguessin de suspendre temporalment determinades activitats empresarials com a resultat de resolucions de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la COVID-19, i que són semblants a les que es varen aprovar durant l’estat d’alarma el passat mes de març.

Així, amb l’entrada en vigor a Catalunya el passat 16 d’octubre d’una sèrie de restriccions amb una durada inicial de quinze dies naturals, entre les quals es trobava la suspensió forçosa de l’activitat del sector de la restauració i dels centres d’estètica i bellesa, queda automàticament aplicada la norma estatal prevista a aquests efectes.

Les característiques i requisits de l’esmentada prestació són:

 • Organisme pagador: La mútua d’accidents de treball a la que l’autònom estigui vinculat.
 • Cal estar afiliat i en alta al règim especial de treballadors autònoms almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.
 • Cal estar al corrent de pagament i obligacions amb la Seguretat Social.
 • La prestació s’aplicarà des del dia següent a aquell en què l’autoritat competent adopti la mesura de tancament de l’activitat i fins a l’últim dia del mes en què finalitzi la mesura.
 • Import de la prestació:
  • El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada (el 70% si el perceptor forma part de família nombrosa i la seva activitat suspesa constituïa l’única font d’ingressos).
  • El 40% quan convisquin persones unides per vincle familiar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.
 • Incompatibilitats:
  • Prestacions per incapacitat temporal i maternitat/paternitat.
  • Rendiments del treball per compte aliè que superin 1,25 vegades el SMI.
  • Desenvolupament d’una altra activitat per compte propi.
  • No hi ha incompatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut per aquest concepte
 • Durant el període en què es percebi la prestació, l’autònom no està obligat a cotitzar.
 • Termini de presentació: dintre dels primers quinze dies posteriors a l’entrada en vigor de la resolució de suspensió de l’activitat. Per tant, si la resolució de tancament va entrar en vigor el 16 d’octubre, el termini per presentar les sol·licituds i que aquestes tinguin efectes retroactius és el proper 31 d’octubre.

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per assessorar-vos a aquest respecte, així com per tramitar l’esmentada prestació.

Imprimir