L’Audiència Nacional (AN) qüestiona la validesa del registre horari en format paper.

En una recent sentència, el tribunal ens recorda que “la norma no expressa el suport en el qual han de conservar-se aquests registres, paper o aplicació informàtica”, i ens diu que “la lògica dels temps s’inclina per aquesta segona opció atès que aquestes dades han d’estar a disposició dels treballadors, dels seus RLT i de la ITSS quan així siguin requerits”.

En el cas jutjat, el registre en paper feia una estimació del final de la jornada i, per tant, no compleix, segons l’AN, amb l’obligació d’indicar-ne el concret final, motiu pel qual el tribunal conclou que el sistema emprat no és vàlid, i obliga l’empresa a implantar, en el termini improrrogable de 30 dies, un sistema de registre fiable i objectiu, que mesuri el temps real de la jornada de cada treballador i que sigui accessible pels treballadors i per la seva representació legal.

Tot i que la norma no especifica el suport del registre horari, veiem que l’AN es qüestiona si el format en paper és el més indicat.

Imprimir