Avui s’ha publicat al DOGC l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts directes extraordinaris per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

L’ordre esmentada preveu un sistema d’inscripció prèvia que, un cop publicades les convocatòries i les bases, i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, produeix els efectes de la sol·licitud de l’ajut, i és condició necessària per poder percebre’l.

A falta de la publicació de les esmentades convocatòries i bases, a continuació resumim els requisits que recull aquesta ordre, que bàsicament són coincidents amb els termes generals de la norma estatal, de què vàrem informar al nostre blog (veure enllaç aquí):

  • Destinar l’ajut a satisfer els deutes i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers.
  • Tenir l’activitat inclosa a la relació de codis CNAE-2009 que figuren a l’annex de l’ordre durant els exercicis 2019 i 2020, continuar en l’exercici de l’activitat i que el volum d’operacions anual, declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. O bé, estar inclòs al règim d’estimació objectiva de l’IRPF. Cal destacar que la relació d’activitats s’ha ampliat respecte de la norma general estatal que es va aprovar al març.
  • No haver declarat pèrdues (estimació directa) o bases imposables negatives (impost de societats) a l’exercici 2019.
  • Tenir el domicili fiscal en territori català.
  • Mantenir l’activitat beneficiària dels ajuts fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
  • No aprovar increments en les retribucions d’alta direcció en un període de dos anys des de la concessió dels ajuts.

Al formulari de sol·licitud, a banda de les dades identificatives de l’empresa i de l’activitat, caldrà indicar les dades relatives a l’evolució de la facturació, el nombre de treballadors i el detall de deutes, per tipologia, que donen dret a l’ajut.

El termini per a la inscripció prèvia, que haurà de realitzar-se de manera telemàtica i mitjançant el certificat digital del beneficiari, estarà comprès entre les 9.00h del dia 21 de juny i les 15.00h del dia 30 de juny.

Imprimir