L’existència  d’una discapacitat comporta, en no poques ocasions, dificultats en el dia a dia que incrementen el cost de la vida dels qui la pateixen i poden disminuir la seva capacitat per obtenir ingressos. És per això que el legislador ha previst variats mecanismes en forma d’incentius per tal d’ajudar a aquelles persones que acreditin, mitjançant el corresponent certificat oficial emès per la Generalitat de Catalunya, cert grau de discapacitat, que generalment haurà de ser igual o superior al 33%, per poder-se acollir als esmentats incentius. A continuació passem a exposar breument els més importants:

A l’IRPF

Pel  que fa al contribuent amb discapacitat, pot aplicar a la seva declaració de renda un mínim personal incrementat entre 3.000 i 12.000 euros anuals, en funció del grau de discapacitat o les necessitats especials d’assistència.

Així mateix, i en cas que la persona discapacitada sigui major de 65 anys, tingui un nivell molt baix d’ingressos, i convisqui amb algun descendent, aquest podrà aplicar un increment al seu mínim personal, d’entre 1.150 i 2.550 euros. Així mateix, el descendent cuidador tindrà dret a la deducció per discapacitats a càrrec, per import de 100 euros mensuals, cobrables per anticipat prèvia sol·licitud.

Per últim, en el cas de treballadors discapacitats en actiu, es podran aplicar una reducció extra d’entre 3.264 i 7.242 euros anuals.

Aportacions al patrimoni protegit de persones amb discapacitat

Aquest apartat mereix una consideració a banda, doncs gaudeix d’un règim específic destinat a garantir la suficiència econòmica de persones amb discapacitats significatives, i permet fer aportacions, a títol gratuït, a favor del discapacitat, per part de determinats parents (incloent-hi el seu cònjuge), que desgraven de la base imposable del donant i tributen en seu del beneficiari com a rendiments del treball, al temps que aquestes aportacions no han de tributar per l’impost de successions i donacions pels primers 10.000 euros, i gaudeixen d’una reducció del 90% per l’excés sobre aquesta quantia.

Impostos relacionats amb els vehicles

Tipus superreduït de l’IVA (4%), per l’adquisició de vehicles adaptats, així com també cadires de rodes, pròtesis i implants interns.

Exempció de l’impost de circulació, i sota certes condicions, de l’impost de matriculació.

Reduccions a l’ISD

D’acord amb la normativa catalana, quan l’hereu tingui reconeguda la discapacitat, podrà aplicar importants reduccions a la seva base imposable de l’impost de successions i donacions, així com en el cas de donacions rebudes per determinades finalitats, com ara adquirir un negoci o l’habitatge habitual.

Altres

Segons la normativa pròpia de cada municipi, els discapacitats poden gaudir de bonificacions a les taxes de transport públic, o activitats culturals.

Les empreses que contractin a persones amb discapacitat poden gaudir d’importants incentius fiscals i de seguretat social, de manera que el reconeixement de la discapacitat pot ajudar a la inserció al mercat laboral.

El procediment de sol·licitud de la discapacitat s’inicia a instància de l’interessat, davant la Generalitat de Catalunya. Podeu obtenir-ne més detalls al següent enllaç:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/

Imprimir