La directiva marc europea i, per tant, la Llei de prevenció de riscos laborals redactada segons aquesta, estableix l’obligació legal que les empreses protegeixin les persones treballadores de tots els riscos en el lloc de treball i, per tant, els empresaris estan obligats a protegir les persones treballadores contra els riscos psicosocials, i aquests riscos hauran de tenir-se en compte en el procés d’avaluació del risc.

Què són els riscos psicosocials?

Els riscos psicosocials es deriven d’unes condicions de treball a conseqüència de les deficiències en el disseny, l’organització i la gestió del treball, així com derivades d’un escàs context social del treball, i poden produir resultats psicològics, físics i socials negatius, com l’estrès laboral, l’esgotament o la depressió.

Què són els factors psicosocials?

En la prevenció de riscos laborals es van denominar “factors psicosocials” aquells factors de risc per a la salut que s’originen en l’organització del treball i que generen respostes de tipus fisiològic (reaccions neuroendocrines), emocional (sentiments d’ansietat, depressió, alienació, apatia, etc.), cognitiu (restricció de la percepció, de l’habilitat per a la concentració, la creativitat o la presa de decisions, etc.) i conductual (abús d’alcohol, tabac, drogues, violència, assumpció de riscos innecessaris, etc.) que són conegudes popularment com a estrès i que poden ser precursores de malalties en certes circumstàncies d’intensitat, freqüència i durada.

Els seus mecanismes d’acció tenen a veure amb el desenvolupament de l’autoestima i l’autoeficàcia, ja que l’activitat laboral promou o dificulta que les persones exerceixin les seves habilitats, experimentin control i interaccionin amb les altres per fer bé les seves tasques, facilitant o dificultant la satisfacció de les seves necessitats de benestar.

D’on provenen els factors de risc?

Els factors de risc provenen del contingut del treball, de la càrrega i el ritme de treball, del temps de treball, de la participació en la presa de decisions i el control del treball, dels objectius i desenvolupament professional, de les relacions interpersonals i el suport social, i de la utilització d’equips de treball i de l’exposició a altres riscos.

Davant d’aquests punts els recordem que tenen aquesta obligació, i els aconsellem que es posin en contacte amb el seu servei de prevenció, que els indicarà els passos a seguir al respecte.

A més, comentar que les actuacions de la Inspecció de Treball, respecte als riscos psicosocials, poden ser de caràcter proactiu, per iniciativa o campanya, i de caràcter reactiu, després de la denúncia o investigació de l’accident; i que el no compliment d’aquesta obligació pot comportar sancions, sobretot si hi ha danys o perjudicis directes a les persones treballadores.

 

Font: Web Agència Europea per la Seguretat i Salut en el treball i web GENCAT – Identificació i avaluació de riscos psicosocials (manual del mètode).

Imprimir