Tal com varem informar al nostre blog, aquest mes d’octubre comença el primer període de liquidació del nou impost autonòmic sobre béns no productius de les persones jurídiques.

A part dels principals trets del tribut de què vàrem informar en el seu dia (veure article aquí), cal destacar el següent:

 • Els béns quina tinença origina el meritament del tribut és una llista tancada, en la qual no s’inclou la tresoreria ni qualsevol altre bé que pugui esser considerat com no afecte a l’activitat a efectes d’altres tributs (per exemple, impost de patrimoni).
 • El legislador ha establert un sistema de mínim exempt segons el qual no es consideren com a béns no productius aquells quin valor d’adquisició no excedeixi l’import dels beneficis no distribuïts entre l’any d’adquisició del bé i els darrers 10 anys. Si bé això exclou de l’obligació de liquidar el tribut a moltes empreses, pot crear el problema, en el cas de béns molt antics, de recuperar documentació comptable o mercantil que acrediti els beneficis obtinguts els deu anys anteriors a l’adquisició del mateix.
 • Són subjectes passius de l’impost no només les societats mercantils, sinó totes aquelles entitats que, tot i no tenir personalitat jurídica, formen un patrimoni o unitat econòmica susceptible d’imposició, i que tinguin objecte mercantil.
 • Els criteris de valoració més destacats per els béns són els següents:
  • Relatius a béns immobles: valor cadastral.
  • Relatius a vehicles a motor, embarcacions i aeronaus: el valor de mercat segons les taules fiscals aprovades anualment.
  • Objectes d’art i antiguitats: valor de mercat (per exemple, a través d’una taxació d’un expert en el sector).
 • El tribut s’autoliquidará mitjançant el Model 540. En el cas de la campanya que comença l’1 d’octubre i s’allarga fins el 20 de novembre, caldrà declarar els exercicis 2017, 2018 i també 2019 (doncs el tribut es merita cada 1 de gener). Els exercicis 2020 en endavant, es liquidaran durant el mes de juny següent a la data de meritació.

Recordeu que si teniu dubtes respecte de qualsevol aspecte relacionat amb aquest tribut, podeu adreçar-vos a les nostres oficines

Imprimir