El passat dia 24 de novembre el Congrés dels Diputats va aprovar la proposició de llei de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. Queda pendent la tramitació al Senat, que hauria de concloure abans de la fi d’aquest 2022, ja que la voluntat de l’executiu és que sigui d’aplicació a l’exercici 2023 respecte al patrimoni del 2022. En cas que  la seva aprovació s’endarrereixi, el primer exercici d’aplicació seria el 2023, que es liquidaria al 2024.

Es tracta d’un impost que vol gravar temporalment (inicialment s’ha parlat només de dos exercicis) els patrimonis de més de 3 milions d’euros nets. L’escala de gravamen que es planteja és la següent:

  • Tram 1: de 3 a 5 milions d’euros. Tipus: 1.7 %
  • Tram 2: de 5 a 10 milions d’euros. Tipus: 2.1 %
  • Tram 3: més de 10 milions d’euros. Tipus: 3.5 %

En principi, tot sembla indicar que la metodologia de càlcul serà la mateixa que per a l’impost sobre el patrimoni, tant en les valoracions com en les reduccions; i hi haurà un mínim exempt de 700.000 euros per als residents a Espanya. Així mateix, la quota que resulti a pagar per aquest impost se sumarà a la de l’impost sobre el patrimoni i a la de la renda, de manera que entre totes tres quotes no es podrà superar el 60 % de la base imposable del contribuent. En cas que se superi aquest llindar la quota de l’impost de patrimoni s’aniria reduint fins a un mínim del 20 % del total.

S’ha plantejat la problemàtica d’una possible doble tributació sobre un mateix fet imposable, però ja es contempla que l’import abonat per l’impost sobre el patrimoni es deduirà del gravamen a les grans fortunes. En qualsevol cas, haurem d’esperar a veure el redactat final de la norma per tal de fer valoracions més concretes, atès que la gran diversitat regulativa entre les diferents comunitats autònomes en matèria d’impost sobre el patrimoni fa que sigui aventurat pronosticar com s’aplicarà la deducció per doble imposició. En tot cas, la voluntat de l’executiu amb la introducció d’aquest nou impost ha estat reequilibrar les grans diferències entre les autonomies pel que fa a l’impost de patrimoni, ja que n’hi ha que el tenen bonificat al 100 %.

Per altra banda, hi ha nombroses opinions que posen en dubte la constitucionalitat d’aquest impost, de manera que haurem d’estar atents a possibles impugnacions. El que sí és clar, és que, si s’acaba la tramitació al Senat aquest mes de desembre, el nou tribut serà d’aplicació respecte del patrimoni existent a 31 de desembre del 2022, el que deixa només un mes per intentar adoptar mesures per a prevenir o mitigar l’import final que suposarà aquest impost. Estudiar y valorar abans de final d’any la incidència que pot tenir el nou impost, i també el de la renda, pot ajudar a rebaixar el cost fiscal.

Imprimir