El dia 1 de setembre ha entrat en vigor el tribut propi creat per la Generalitat de Catalunya que grava les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica de què siguin  titulars les persones físiques i jurídiques amb domicili o establiment, oficina o sucursal a Catalunya, que inclogui vehicles enregistrats aquí, excepció feta dels que siguin 100% elèctrics, els vehicles històrics o clàssics, i determinats vehicles afectes a activitats relacionades amb l’administració pública.

Segons el padró definitiu, per a l’exercici 2020 han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i 2.267.168 vehicles.

L’impost grava segons les emissions oficials del vehicle, i s’estima que el propietari de cada vehicle subjecte pagarà una mitjana de 35 euros anuals, import que pot oscil·lar entre 11 i més de 100 euros anuals.

L’impost es meritarà el darrer dia de l’exercici i, en el cas de l’exercici 2020, a partir del 15 de setembre s’inicia el període de pagament. Aquells que no hagin domiciliat el pagament podran realitzar-lo a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya i, en cas contrari, aniran rebent les corresponents cartes de pagament per a fer efectiu el tribut.

Podeu consultar el padró de vehicles, pagar el tribut i realitzar altres gestions relacionades amb aquest, al següent enllaç:

http://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

Imprimir