S’acaba de publicar al BOE el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, pel qual s’adopten diferents mesures per impulsar l’activitat de rehabilitació residencial en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relacionades amb la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Les mesures aprovades poden classificar-se en tres grups:

1) Mesures fiscals

  • Deducció per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge.
  • Deducció ampliada per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge.
  • Deducció per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial.

A continuació, esquematitzem les característiques de cadascuna de les tres modalitats de deducció:

Actuació Característiques habitatge Condicions estalvi energètic Termini realització Base màx. deducció Quantia
Millora eficiència energètica Habitatge habitual del contribuent; habitatge llogat o en expectativa que es llogui abans de 31/12/23; no inclou immobles afectes a activitat econòmica, garatges, trasters, piscines, etc. Millora d’almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració 31/12/2022  5.000 euros anuals 20%
Millora eficiència energètica (ampliat) Habitatge habitual del contribuent; habitatge llogat o en expectativa que es llogui abans de 31/12/23; no inclou immobles afectes a activitat econòmica, garatges, trasters, piscines, etc. Millora d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, o millora qualificació a classe A o B 31/12/2022 7.500 euros anuals 40%
Obres rehabilitació en edificis d’habitatge  Habitatges situats en edificis d’us predominantment residencial, incloent la part que afecti a garatges i trasters adquirits amb l’habitatge; no inclou immobles afectes a activitats econòmiques Millora d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, o millora qualificació a classe A o B 31/12/2023 5.000 euros anuals fins a un màxim de 15.000  per habitatge en 5 anys 60%

També caldrà tenir en compte el següent:

  • La deducció s’aplica sobre la quota íntegra estatal, a restar de les previstes en els articles 68.1 a 68.5 LIRPF (donatius, adquisició d’habitatge habitual, etc.).
  • Les tres modalitats de deducció són incompatibles entre si.
  • La base de la deducció seran les quantitats satisfetes per qualsevol mitjà de pagament que no sigui diner de curs legal.

Finalment, s’exoneren de tributació a l’IRPF determinades ajudes destinades a la rehabilitació energètica dels habitatges.

2) Mesures relatives al règim de les comunitats de propietaris

Per a les comunitats de propietaris a les quals no els sigui aplicable el Codi civil de Catalunya, s’estableix un règim de majoria simple de propietaris per a la realització de les esmentades obres, així com per a la sol·licitud d’ajudes i finançament per al seu desenvolupament.

3) Mesures en l’àmbit del finançament a les actuacions de rehabilitació.

Es crea una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’estat del finançament d’obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’habitatge, prestant cobertura perquè les entitats de crèdit puguin oferir préstecs amb un termini de devolució de fins a 15 anys, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Les quanties objecte de la cobertura hauran de dedicar-se exclusivament al pagament de les obres de rehabilitació, sempre que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica dels edificis.
  • Podran accedir a aquests avals tots aquells propietaris o comunitats de propietaris que emprenguin obres de rehabilitació.
  • La verificació del compliment dels requisits dels beneficiaris de la línia d’avals es realitzarà «ex post» pel Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana.

El límit màxim que es pot concedir en la línia d’avals serà de 1.100 milions d’euros.

Imprimir