A partir del 4 d’agost es pot sol·licitar la línia d’ajuts aprovada pel Govern estatal, que té com a finalitat compensar determinats sectors per la puja del preu dels carburants. A continuació, passem a detallar els trets principals d’aquest programa:

  • Beneficiaris: empreses i autònoms, titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, MDPE, MDLE, que a 15 de juliol es trobin donats d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport, enquadrats als següents codis CNAE:
Codi CNAEActivitat
4932Transport per taxi
4939Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p
4941Transport de mercaderies per carretera
4942Serveis de mudança
8690Servei de transport sanitari de persones
4931Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
  • Quantia dels ajuts: el pressupost total és de 450 milions d’euros, que s’aplicarà en funció del número i tipologia de vehicles explotats pels beneficiaris, conforme al següent barem:
VehicleImport unitari ajut
Mercaderies pesant. Camió. MDPE1,250
Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE500
Autobús. VDE950
Taxis. VT300
Vehicle lloguer amb conductor. VTC300
Ambulància. VSE500
Autobús urbà950

L’única limitació a la concessió d’aquests ajuts, a banda del pressupost, serà haver excedit el límit econòmic corresponent al marc temporal derivat de la crisi ucraïnesa, computant, a aquests efectes, tant els ajuts rebuts per l’empresa beneficiària, com per empreses associades o vinculades a la mateixa.

  • Termini de presentació de sol·licituds: des del 4 d’agost fins al 30 de setembre de 2022. En cas de silenci administratiu en el transcurs de tres mesos, es considerarà desestimada la sol·licitud.
  • Altres qüestions:
    • Les sol·licituds es presentaran davant l’Agència Tributària, pel procediment telemàtic.
    • L’import es percebrà per transferència bancària a partir del 31 d’octubre.
    • L’ajut és compatible amb l’exercici del dret a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs per consum de gasoil professional.
Imprimir