El dia 26 de setembre entrarà en vigor el nou Text refós de la llei concursal, reformat per la Llei 16/2022, de 5 de setembre, que té com a objectiu essencial la transposició de la Directiva europea 2019/1023, de reestructuració i insolvència, però que pretén anar més enllà en la millora dels procediments d’aquest tipus amb tres objectius principals: i) facilitar la continuïtat de les empreses viables, ii) agilitzar la tramitació dels procediments, i iii) promoure la utilització del mecanisme de la segona oportunitat.

i) Mesures per a la continuïtat de les empreses:

 • S’introdueixen els plans de reestructuració, una mesura preventiva que ve a substituir els actuals acords de refinançament i els acords extrajudicials de pagament, i amb la que es vol incentivar una reacció més primerenca a les dificultats financeres de les empreses i, per tant, amb més probabilitats d’èxit. Així, aquests plans es preveuen davant de la insolvència actual o imminent, però també de la previsible (és a dir, quan sigui objectivament previsible que, si no s’assoleix un pla de reestructuració, el deutor no podrà complir regularment les seves obligacions que vencin en els propers anys).

  Aquests plans poden activar-se des del moment en què sorgeixi la possibilitat d’insolvència de l’empresa, i comprenen, com a fites principals, una classificació dels crèdits, la votació dels creditors afectats i, en alguns casos, l’homologació judicial.

  En el marc d’aquest mecanisme, es crea la figura de l’expert en reestructuracions, que podrà intervenir a la fase preconcursal quan ho sol·liciti el deutor, un nombre de creditors que representin més del 50% del passiu afectat pel pla, o quan es tracti d’un pla que no hagi estat aprovat per totes les classes de creditors o pels socis de l’empresa.

 • S’afegeix un procediment especial per a autònoms i microempreses. Es consideren microempreses aquelles que tenen menys de 10 treballadors i un volum de negoci anual inferior a 700.000 euros o un passiu inferior a 350.000 euros.Aquest procediment, que incorpora en un de sol els processos preconcursals i concursals,  és l’únic mecanisme d’insolvència previst per a aquestes categories de deutors, de manera que no podran accedir als plans de reestructuració.Aquest procediment es caracteritza per la simplificació del procés concursal, per la desaparició de la figura de l’administrador concursal i per oferir, després d’un període de negociació amb els creditors d’ un màxim de tres mesos, dos possibles itineraris:

  • Un pla de continuació ràpid i flexible, si hi ha possibilitat d’un acord. Els plans de continuació són els equivalents als convenis de concurs, amb la particularitat que, a la inversa d’aquests, els creditors que no emeten cap vot es considera que hi estan a favor.
  • Si no hi ha possibilitat d’acord, es practicarà una liquidació ordenada, però ràpida, a través d’una plataforma telemàtica, amb l’objectiu d’abaratir costos per al deutor.Aquest plataforma està pendent de desenvolupament, i ja s’adverteix que aquest procediment especial no s’aplicarà fins que la plataforma estigui operativa.

ii) Mesures per a millorar l’eficiència i agilitzar els procediments d’insolvència.

A banda de les que fan referència a les microempreses i a les persones físiques, que recollim en els seus apartats específics, destaca la regulació del’anomenat pre-pack concursal (figura de creació jurisprudencial que ara es consolida), pel qual s’intenta, abans del concurs, l’alienació d’una unitat productiva de l’empresa, previ nomenament d’un expert independent que reculli les ofertes i lideri les negociacions.

També destaca l’aplicació de les noves tecnologies amb la finalitat de facilitar i apropar a les empreses les mesures preventives de la insolvència, així com d’agilitzar els tràmits dels diversos procediments. En aquesta línia es regulen:

 • Un programa en línia i gratuït de càlcul automàtic del pla de pagaments.
 • Formularis oficials, també on-line i de franc, per a la tramitació del procediment especial de les microempreses.
 • Un servei voluntari i confidencial d’assessorament a petites i mitjanes empreses en dificultats per tal d’evitar-ne la insolvència.
 • Un web per a l’autodiagnòstic de la salut empresarial de les pimes per tal d’avaluar-ne la solvència.

iii) Segona oportunitat.

Es reforma el procediment de segona oportunitat, adreçat a persones físiques i autònoms concursats, amb l’objectiu d’incentivar els beneficiaris a continuar amb la seva activitat laboral o empresarial. Les principals novetats són les següents:

 • Es possibilita l’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor (requisit fins ara ineludible) i amb un pla de pagaments als creditors; tot permetent al deutor, amb certes condicions, mantenir el seu habitatge habitual i, si fos autònom, continuar amb la seva activitat i amb els béns i drets necessaris per a fer-ho.
 • El pla de pagaments tindrà una durada màxima de tres anys, que només s’ampliarà a cinc quan l’habitatge habitual del deutor no sigui objecte de liquidació.
 • S’amplia la relació de deutes i les quantitats de crèdit públic exonerables. Així, es permetrà l’alliberament de fins a 10.000 euros de deute amb l’AEAT i uns altres 10.000 euros de deute amb la TGSS, però la resta s’haurà de pagar. Malgrat que això es presenta com una millora pels deutors respecte de la regulació anterior, la realitat és que molts jutjats i tribunals consideraven (i així ho aplicaven) que amb la normativa precedent havia d’exonerar-se la totalitat del deute públic.
 • S’ eliminen o es relaxen certes restriccions per a poder accedir a les exoneracions.
 • Es preveu expressament l’obligació dels registres de morositat d’actualitzar la informació de les persones exonerades.
 • Finalment, torna als jutjats mercantils el coneixement del concurs de les persones naturals no empresàries.
Imprimir