El passat dia 30 d’abril es va publicar la Llei autonòmica 5/2020, per la qual s’aproven, entre d’altres, les mesures fiscals derivades de l’aprovació dels Pressupostos Generals per aquest any, i que, com a norma general, han entrat en vigor el passat 1 de maig.

La norma incorpora multitud de modificacions i algunes puges significatives en una varietat de tributs, de les quals passem a detallar-ne les més importants.

TRIBUTS CEDITS

És on trobem les mesures de més entitat:

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES :
  • S’incrementa el tram autonòmic a les rendes compreses entre els 90.000 i els 175.000 euros, per la via d’afegir un nou tram entre els 90.000 i els 120.000 euros, i pujar la tributació a les rendes compreses entre 120.000 i 175.000 euros. La taula queda com segueix, en relació a la norma anterior:
   Base liquidable

   Fins a (euros)

   Quota íntegra

   (euros)

   Resta base liquidable

   Fins a (euros)

   Tipus anterior (%) Tipus actual (%)
   0 0 17.707,20 12,00 12,00
   17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 14,00
   33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 18,50
   53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50 21,50
   90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
   120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50 24,50
   175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50 25,50
  • S’incrementa el mínim del contribuent, de 5.500 a 6.015 euros, en els casos en què la suma de bases general i de l’estalvi no superi 12.450 euros anuals.
 2.   IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

  • Reintroducció dels coeficients multiplicadors de la quota tributaria en funció del patrimoni preexistent, per als contribuents dels grups I (descendents menors de 21 anys) i II (resta descendents, cònjuge i ascendents). La resta de grups mantenen els coeficients que ja tenien.
   Patrimoni preexistent (euros) Grups de Parentiu
   I i II  III  IV 
   De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000
   De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000
   De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000
    Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000
  • Es mantenen les bonificacions a la quota tributària, d’entre el 20 i el 99% per el grup I, però es rebaixen les del grup II, que fins ara eren les mateixes per ambdós grups, de la següent manera:
   REDUCCIÓ (EN %)
   Base imposable (milers €) GRUP I GRUP II
   0-100 99 60
   100-200 97 55
   200-300 95 50
   300-500 90 45
   500-750 80 40
   750-1.000 70 35
   1.000-1.500 60 30
   1.500-2.000 50 25
   2.000-2.500 40 20
   2.500-3.000 25 10
   3.000-… 20 0
  • S’exclouen de l’aplicació de la tarifa reduïda, els contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost
 3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
  • Destaca la reducció del termini, de cinc a tres anys, per la revenda d’habitatges, a aquells promotors immobiliaris que s’hagin acollit a la bonificació del 70% a la quota de l’impost per la compra dels mateixos.
  • També s’aprova un tipus reduït del cinc per cent per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.

TRIBUTS PROPIS

 1. Impost sobre els habitatges buits
  • Es rebaixen els percentatges de bonificació establerts en atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible.
 2. Impost sobre les estades turístiques
  • Es permet que l’Ajuntament de Barcelona estableixi, per mitjà d’una ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost.
  • S’incrementa la tarifa entre un 11% i un 50%, quedant de la següent manera:
   Tarifa general (€) Tarifa especial
   Categoria / establiment Barcelona ciutat Resta
   Hotels de 5 estrelles i establiments de luxe 3.5 (2.25) 3 (2.25) 5 (5)
   Hotels de 4 estrelles i establiments similars 1.7 (1.10) 1.2 (0.9) 3.5 (3.5)
   Habitatges d’ús turístic 2.25 1 (0.9)
   Resta de càmpings i establiments 1 (0.65) 0.6 (0.45) 2.5 (2.5)
   Embarcacions de creuer 1-3 (0.65-2.25) 1-3 (2.25)
   * Entre parèntesi, tarifa anterior
 3. Impost sobre begudes ensucrades
  • S’incrementen els tipus de gravamen, amb efectes 1 de juliol de 2020, tal com es mostra a continuació
   Tipus de beguda actual anterior
   €/l per un contingut de sucre 5 – 8 grams per 100 ml. 0,10 0,08
   €/l per  un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 ml 0,15 0,12
 4.  Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
  • Impost de nova creació, sobre la producció, emmagatzematge, transformació o transport d’energia elèctrica, i de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. S’estableix l’obligació de realitzar pagaments a compte d’aquest tribut per trimestres naturals.
 5. Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia (taxa judicial).
  • Queda derogada

 

Imprimir