El govern central ha prorrogat un cop més, mitjançant el  Reial decret-llei 16/2021, la vigència de les mesures dictades en relació amb els arrendaments d’habitatge habitual.

Les mesures avui vigents, i que es mantindran fins (com a mínim) al 31 d’octubre d’enguany, són les següents:

  1. Suspensió dels desnonaments i dels llançaments (art. 1 i 1 bis RDL 11/2020)

Mesura: suspensió dels procediments de desnonament i dels llançaments per 6 mesos màxim.

Condicions de l’arrendatari: arrendataris i ocupants econòmicament vulnerables sense alternativa d’habitatge.

Sol·licitud: l’interessat haurà d’instar un incident de suspensió extraordinari davant del jutjat.

Acreditació de situació de vulnerabilitat: en la forma i casos descrits al RDL 11/2020 (com trobar-se en situació d’atur o que la renta sigui superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar).

Dret d’arrendadors i propietaris a la compensació: a) arrendadors: quan en els tres mesos següents a l’emissió de l’informe dels serveis socials, l’administració no hagi adoptat les mesures per facilitar l’accés de l’arrendatari a un habitatge digne. b) propietaris: sempre que acreditin perjudici econòmic en trobar-se l’habitatge ofert en venda o arrendament amb anterioritat a l’entrada a l’immoble.

  1. Pròrroga extraordinària del contracte per 6 mesos (art.2 RDL11/2020)

Mesura: pròrroga extraordinària de 6 mesos en la durada de l’arrendament.

Àmbit d’aplicació: contractes quin període de pròrroga obligatòria o tàcita (arts. 9 i 10 de la LAU) finalitzi abans del 31 d’octubre.

Sol·licitud de l’arrendatari: l’arrendatari ha de sol·licitar-la a l’arrendador, que no s’hi pot oposar llevat que es fixin altres termes per acord entre les parts.

  1. Moratòria en el pagament de la renta (art.4 RDL 11/2020)

Mesura: ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renta.

Condicions de l’arrendador: Empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (titular de més de 10 immobles urbans o d’una superfície construïda de més de 1500 m2).

Condicions de l’arrendatari: situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19, acreditada com dèiem a la mesura 1.

Sol·licitud de l’arrendatari: l’arrendatari ha de sol·licitar-la a l’arrendador.

Elecció de l’arrendador: l’arrendador pot escollir entre una reducció del 50% de la renta o una moratòria o ajornament en el pagament amb fraccionament de les quotes durant al menys 3 anys.

Excepció: No es podrà sol·licitar si prèviament les parts haguessin convingut l’ajornament o la condonació total o parcial de la renda.

Imprimir