Arran de la resolució de la Generalitat, publicada a les portes de Nadal, per la qual s’aprovaven restriccions pel sector —entre d’altres— de l’hostaleria destinades a reduir  la transmissió de la variant Òmicron, l’administració ha preparat una nova línia d’ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats d’aquestes mesures. A continuació en resumim les característiques principals:

Beneficiaris

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donats d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques, inclosos aquells que prestin la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu, com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Els beneficiaris hauran de presentar telemàticament, amb el seu certificat digital, la sol·licitud, que inclou una declaració responsable del compliment dels requisits.

Quantia de l’ajut

L’ajut consisteix en un pagament únic a partir de la resolució de concessió, que es determina segons el nombre de treballadors que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2021.

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors): 1.000 euros
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadors): 5.000 euros
  • Empreses (de 50 o més treballadors): 15.000 euros

Procediment de concessió

El procediment serà de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Termini de presentació

Es determinarà en el moment que es publiqui la convocatòria corresponent.

Podeu consultar-ne les bases al següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_serveis_subvencions_2022_restauracio

Imprimir