S’acaba de publicar al BOE la Llei 21/2021, de 28 de desembre, relacionada amb el poder adquisitiu dels pensionistes i amb la sostenibilitat del sistema públic de pensions. A continuació us oferim les principals novetats que incorpora:

Revaloració i garantia de manteniment del poder adquisitiu de les pensions.

S’estableix que les pensions contributives mantindran el seu poder adquisitiu a través d’una revalorització al començament de cada any en funció de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de l’any anterior. Ja no s’aplicarà l’índex de revalorització que s’establia als pressuposts generals.

A més, es garanteix que, en el cas que l’IPC sigui negatiu, les pensions no patiran cap variació.

Jubilació anticipada per raó de l’activitat

Es revisa el procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, que haurà d’instar-se conjuntament per organitzacions empresarials i sindicals més representatives, si el col·lectiu afectat està constituït per treballadors per compte d’altri; i per associacions representatives de treballadors autònoms i organitzacions empresarials i sindicals més representatives, quan es tracti de treballadors per compte propi.

A més, s’establiran indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l’aplicació d’aquests coeficients.

Tanmateix, s’estableix la revisió dels coeficients reductors d’edat cada deu anys.

Jubilació anticipada en cas de discapacitat

L’edat mínima per a accedir a la jubilació podrà ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, en els termes que s’acordin, com també en un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en aquest últim supòsit, es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades respecte de les quals existeixin evidències contrastades que determinin de forma generalitzada una reducció significativa de l’esperança de vida.

Jubilació anticipada involuntària (per causa no imputable al treballador)

S’introdueixen, com a causes del cessament en el treball, les següents:

  • L’extinció del contracte per voluntat del treballador per les causes previstes als articles 40.1, 41.3 i 50 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
  • L’extinció del contracte per voluntat de la treballadora per ser víctima de la violència de gènere prevista en l’article 49.1.m) de la Llei de l’estatut dels treballadors.

A més, el coeficient reductor aplicable a la pensió es determina ara per cada mes o fracció de mes, i no trimestralment com fins ara.

Jubilació anticipada voluntària (per voluntat de l’interessat)

Es revisen els coeficients reductors aplicables amb la finalitat de promoure la jubilació a edats més pròximes a l’edat legal de jubilació i afavorir les carreres de cotització més llargues.

També, com en el cas de la involuntària, el coeficient reductor aplicable a la pensió es determina ara per cada mes o fracció de mes.

S’aplicaran els coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas d’estar cobrant el subsidi de desocupació i que l’hagi cobrat almenys durant tres mesos.

Els coeficients reductors s’aplicaran sobre l’import de la pensió que resulti d’aplicar a la base reguladora el percentatge que correspongui per mesos de cotització.

En el cas que la base reguladora resultés superior al límit de la quantia inicial de les pensions, els coeficients reductors per edat s’aplicaran sobre l’indicat límit. Aquest punt s’aplicarà gradualment i de manera progressiva durant 10 anys a partir de l’1 de gener del 2024.

Jubilació demorada – Accés a la jubilació a una edat superior.

Se substitueix el percentatge addicional, en funció dels anys cotitzats, per un complement econòmic que s’abonarà a elecció de l’interessat:

  • Un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat
    entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió.
  • Una quantitat alçada per cada any complet cotitzat, d’acord amb una fórmula de càlcul i els anys cotitzats.
  • Una combinació de les solucions anteriors en els termes que es
    determini reglamentàriament.

Jubilació activa

S’afegeix que l’accés a aquesta modalitat de jubilació  haurà d’haver tingut lloc almenys un any després d’haver complert l’edat ordinària de jubilació.

Pensió de viduïtat i pensió temporal de viduïtat per a les parelles de fet

Es fa més fàcil l’accés a les parelles de fet a la pensió de viduïtat, ja no anirà lligat al nivell d’ingressos, i a més tindran dret a la pensió temporal de viduïtat.

Jubilació forçosa

S’introdueix que, en les clàusules dels convenis col·lectius que prevegin la jubilació forçosa,  aquesta no pugui ser a una edat inferior als seixanta-vuit anys.

Cotització a partir de l’edat de jubilació

Les empreses i les persones treballadores quedaran exemptes de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d’aquestes contingències, respecte dels treballadors per compte d’altri i dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, una vegada hagin aconseguit l’edat d’accés a la pensió de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix en l’article 205.1.a) de la LGSS.  L’exempció comprendrà també les aportacions per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional.

Els treballadors autònoms quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte, per incapacitat temporal i per contingències professionals, una vegada hagin aconseguit l’edat d’accés a la pensió de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació segons el que s’estableix a l’article 205.1.a) de la LGSS.

Mecanisme d’equitat intergeneracional.

Amb la finalitat de preservar l’equilibri entre generacions i enfortir la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social al llarg termini, s’estableix un mecanisme d’equitat intergeneracional que comporta  que, partir de 2023 i al llarg d’un període de deu anys, es fixarà una cotització addicional finalista que nodrirà el Fons de Reserva de la Seguretat Social. La cotització serà de 0,6 punts percentuals, seguint l’estructura actual de distribució entre empresa i treballador.

Imprimir