HEM DE TRIBUTAR PER LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL?

Les recents sentències que obliguen a les entitats bancàries a tornar als clients els interessos cobrats en excés per causa de les conegudes com “clàusules sòl”, provoquen inquietud en molts contribuents, que es pregunten si aquesta circumstància tindrà alguna incidència a la seva declaració de renda.

En primer lloc, cal dir que l’Agència Tributària s’ha pronunciat en el sentit de que la devolució d’aquests interessos declarats abusius no suposa, en sí mateixa, cap rendiment ni guany patrimonial per el contribuent, i per tant, no tributa.

Ara bé, pot donar-se el cas de que aquests interessos pagats en excés hagin estat objecte de deducció en declaracions de renda anteriors. Per exemple, en el cas d’un empresari individual que ha demanat un préstec per afectar-lo a la seva activitat empresarial, i per tant, ha declarat els interessos pagats com a despesa deduïble, la devolució dels mateixos implica un increment del seu rendiment. Semblant seria el cas dels préstecs que corresponen a un immoble llogat, en aquest cas la llei permet deduir el rendiment els interessos satisfets a l’entitat financera.

El que possiblement sigui el cas més freqüent és el de les hipoteques d’habitatge habitual, que han estat objecte de deducció a la declaració de renda. En aquests supòsits, els interessos ara declarats il·legals, en el seu dia van formar part de la base de deducció, i per tant, el seu reintegrament comporta la retrocessió corresponent de la deducció esdevinguda improcedent.

En definitiva, només quan del pagament dels interessos reintegrats s’hagués derivat un benefici fiscal, haurem de regularitzar la nostra declaració de renda, afegint les quotes improcedentment deduïdes, i abonar a l’Administració els corresponents interessos de demora en compensació per el temps transcorregut, sense que se’n derivi cap mena de sanció o recàrrec.

Imprimir