A partir del 17 de juliol de 2023 entra en vigor l’Ordre HFP/792/2023 relativa a les despeses de locomoció exemptes de tributar a l’IRPF, que exclou de gravamen la quantitat que resulti de multiplicar 0,26 euros pel número de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que també es justifiquin adequadament.

Aquest increment de l’exempció és aplicable als treballadors per compte d’altri, als autònoms i als funcionaris.

Així doncs, els imports exempts per despeses de desplaçament queden fixats en 0,26 euros per quilòmetre en el cas d’automòbils i en 0,106 euros per quilòmetre en el cas de motocicletes.

Imprimir