Un dels temes més tractats a les pàgines de la premsa econòmica en relació amb els treballadors que han passat part de l’any 2020 en situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) a causa de la pandèmia, és la repercussió que aquesta situació podria tenir a l’hora de passar comptes amb Hisenda.

El motiu principal d’aquesta preocupació rau en què el llindar d’ingressos del treball que obliga a presentar la declaració de la renda varia en funció del nombre de pagadors que hagi tingut el contribuent. Així, per un sol pagador, aquest llindar es troba als 22.000 euros, i baixa als 14.000 euros quan hi ha més d’un pagador, sempre que la suma del segon i successius pagadors representin uns ingressos de més de 1.500 euros anuals.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) és un pagador més i, per tant, qui hagi tingut, durant el 2020, rendiments procedents tant de la seva nòmina com de la prestació per ERTO, cadascun d’ells superior a 1.500 euros, hauran de presentar la seva declaració durant la campanya compresa entre el 7 d’abril i el 30 de juny. En molts casos, aquesta situació comportarà un resultat de la declaració a ingressar, ja que la retenció aplicada a les prestacions del SEPE serà molt inferior a la que resultaria de sumar els rendiments de tots dos pagadors, que és la base que determina la tributació final per IRPF.

No obstant, això no implica una pujada d’impostos per aquests contribuents. Simplement hauran de regularitzar amb Hisenda per haver suportat retencions inferiors a les que pertocarien si la totalitat dels rendiments provinguessin d’un únic pagador. Això sí, el fet que una part de les prestacions cobrades havien de ser tornades a Hisenda en forma d’IRPF és quelcom amb què, possiblement, el contribuent no hi comptava. I, en tot cas, presentar la declaració és una obligació nova per molts contribuents que, històricament, no hi havien estat mai obligats.

En el cas de la Generalitat de Catalunya, s’ha aprovat una deducció sobre la quota íntegra autonòmica que pot reduir la quantia a ingressar, de manera que en aquest cas s’està rebaixant efectivament la tributació pel col·lectiu de treballadors en ERTO.

Per últim, recordem que les dades contingudes a l’esborrany de dades fiscals que confecciona Hisenda cada any, no vinculen l’administració, que no respon d’errors o omissions a les mateixes, i, per tant, és el contribuent qui té la responsabilitat de rectificar, si escau, l’esborrany proposat per Hisenda.

Imprimir