Benvolguts clients,

En les darreres setmanes, l’Agència Tributària està comunicant als obligats a relacionar-se digitalment amb les administracions públiques (fonamentalment societats, entitats sense ànim de lucre, i entitats sense personalitat jurídica) la migració del sistema de notificacions implantat a la Direcció Electrónica Habilitada (DEH) a un nou sistema integrat de totes les administracions públiques, denominat Direcció Electrónica Habilitada única (DEHU), així com la finalització del període de transició entre un i l’altre sistema, que acaba el proper 4 d’abril de 2022.

A partir d’aquest moment, les notificacions de qualsevol administració pública es realitzaran exclusivament per aquest mitjà, i es rebrà al telèfon i correu electrònic informats al sistema, l’avís de la posta a disposició de les mateixes. Recordem que, transcorreguts deu dies hàbils des de la posta a disposició, sense que s’hagi accedit a la notificació, aquesta es considerarà notificada a tots els efectes.

La recepció de les notificacions a la DEHU es realitzarà a través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@vePIN. És recomanable confirmar que les dades de contacte que consten al sistema (telèfon i correu electrònic) estiguin ben informades.

Alguns dels nostres clients varen optar per apoderar a GRUP GESTIÓ, per tal rebre, en el seu nom, les notificacions de l’AEAT (sistema NEO) i la Seguretat Social (sistema RED). Aquests apoderaments es mantindran, però no serviran per rebre les notificacions de qualsevol altra administració pública al sistema DEHU, de manera que cada titular haurà de fer el seguiment i control de les notificacions que pugui realitzar la resta d’administracions públiques.

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

Imprimir