L’any 2017 la Generalitat va publicar la Llei 6/2017 que creava aquest tribut per tal de gravar els béns no productius de les persones jurídiques. No obstant això, aquesta llei va estar temporalment suspesa pel Tribunal Constitucional fins que, fa pocs mesos, s’hi va acabar pronunciant a favor. En aquest sentit, el passat 16 de maig va sortir publicat al DOGC el decret que adapta la llei a les circumstàncies esdevingudes des de 2017 fins ara, especialment pel que fa als terminis de presentació de l’impost.

A continuació recordem els principals trets del tribut:

 • Àmbit d’aplicació: el territori català
 • Fet imposable: tinença de béns immobles, vehicles de motor de més de 200 cavalls de potència, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric, i joies, tots situats a Catalunya i que tinguin la consideració de no productius.
  • S’entenen situats a Catalunya:
   • Béns immobles: els radicats a Catalunya.
   • Resta de béns: quan en correspongui la tinença al contribuent de l’impost.
  • Dels anteriors, es consideren béns no productius:
   • En general, els cedits gratuïtament o per preu inferior al de mercat als socis de l’entitat o persones vinculades a aquells, excepte que s’hagi repercutit retribució en espècie pel mateix d’acord amb les normes de l’IRPF.
   • Els no afectes a una activitat econòmica, sense que es considerin com a tals aquells quin valor d’adquisició no excedeixi l’import dels beneficis no distribuïts en els darrers 10 anys.
  • Contribuent de l’impost:
   • Persones jurídiques (per exemple, societats mercantils) i altres que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin un patrimoni separat, i que tinguin un objecte mercantil.
   • Estan exempts els béns immobles de les entitats sense ànim de lucre afectats exclusivament a les seves finalitats pròpies.
  • Base imposable:
   • Drets sobre béns immobles: valor cadastral.
   • Resta d’elements: amb caràcter general, el seu valor de mercat (en el cas de vehicles, s’haurà d’acudir a les taules de valors que es publiquen anualment).
  • Quota tributària: escala compresa entre el 0.21% i el 2.75% sobre la base imposable, en funció del valor dels béns.
  • Meritació: 1 de gener de cada any.
  • Termini d’autoliquidació de l’impost:
   • En general: de l’1 al 30 de juny següent a la data de meritació.
   • Règim transitori: pels exercicis 2017, 2018 i 2019, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

L’anterior descripció és general i sintètica, havent-hi altres matisos. Recordeu que si teniu dubtes respecte de si esteu obligats a liquidar aquest tribut, podeu adreçar-vos a les nostres oficines.

Imprimir