Impost sobre les begudes ensucrades envasades

El 22 de març de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre les begudes ensucrades envasades.

Aquest impost, que entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2017, té com objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i es exigible en tot el territori de Catalunya, amb independència del lloc de fabricació.

A efectes de la Llei, es consideren begudes ensucrades aquelles que contenen  edulcorants calòrics afegits com, entre d’altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, etc.

D’aquesta manera, estan subjectes a l’impost sobre begudes ensucrades envasades:

 • Els refrescs o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolla o llauna, i també les que es subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.
 • Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
 • Les begudes esportives, és a dir, aquelles dissenyades per a rehidratar i reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.
 • Les begudes de te i cafè.
 • Les begudes energètiques, és a dir, begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients com vitamines, aminoàcids i estimulants a base de herbes.
 • Llets endolcides, begudes alternatives a la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruites.
 • Begudes vegetals
 • Aigües de sabors.

 

No estan subjectes les begudes elaborades a partir de suc de fruites o verdures naturals, concentrats o reconstituïts, o la combinació d’ambdós, ni tampoc la llet o alternatives a la llet, que no continguin edulcorants calòrics afegits. Tampoc estan subjectes a l’impost els iogurts bevibles, els productes d’ús mèdic i les begudes alcohòliques.

Es considera contribuent la persona física o jurídica que adquireix las begudes ensucrades i les posa a disposició del consumidor final (supermercats, bars, restaurants, etc). També es preveu la figura del substitut del contribuent, que és qui subministra la beguda al contribuent, és a dir, el distribuïdor de begudes.

Tenen la obligació de presentar i ingressar la corresponent autoliquidació de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades el contribuent o el substitut del contribuent, segons el següent:

 • El substitut del contribuent si resideix en territori espanyol.
 • El contribuent si, al mateix temps, efectua la distribució de les begudes en els seus propis establiments.
 • El contribuent, si qui li distribueix les begudes no és resident en el territori espanyol.

 

Per determinar la quota del impost s’estableixen dos tipus de gravamen:

 • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12€/litre.
 • Les begudes de entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08€÷litre.

 

Per exigir l’impost al contribuent, el distribuïdor ha d’ incorporar-lo en la factura corresponent, sota el concepte IBEE o impost sobre les begudes ensucrades envasades.

Pel altra banda, el contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final, sense ser necessari que s’especifiqui de manera expressa en el tiquet de compra.

Actualment, s’està tramitant el projecte de Reglament que ha de desenvolupar la Llei. En principi, està previst que s’estableixin liquidacions trimestrals i que les autoliquidacions es presentin els 20 primers dies del mes següent a cada trimestre.

De conformitat amb l’anterior, el primer període de liquidació correspondrà al trimestre d’abril a juny de 2017, que haurà d’autoliquidar-se entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.

Imprimir