Entrada en vigor l’1 de setembre del 2023.

Aquesta norma, a més d’incloure noves mesures, pretén la unificació de l’excessiva, fragmentada i dispersa normativa que regulava els incentius a la contractació i altres mesures d’ocupació, mitjançant la creació d’un marc jurídic únic en el qual s’integrin, ordenin i actualitzin tots els incentius.

1.- Bonificacions per la contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit. Bonificació a la cotització de 128 euros/mes durant quatre anys (article 14).

2.- Bonificacions per la contractació indefinida de persones treballadores readmeses després d’haver cessat en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta. Bonificació a la cotització de 138 euros/mes durant un període de dos anys, sempre que la citada readmissió no respongui a un dret de les persones treballadores a reincorporar-se al lloc de treball (article 15).

3.- Bonificacions per la contractació indefinida de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitats d’explotació sexual com laboral. Bonificació a la cotització de 128 euros/mes durant quatre anys (article 16).

4.- Bonificacions en els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones desocupades per a substitució de persones treballadores en determinats supòsits (article 17):

  • Amb persones joves desocupades, menors de 30 anys, per a substituir a persones treballadores que estiguin percebent les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural;
  • Amb persones joves desocupades, menors de 30 anys, per a substituir a persones treballadores que estiguin percebent les prestacions econòmiques per naixement i cura del menor o exercici corresponsable de la cura del menor lactant.
  • Amb persones desocupades per a substituir persones treballadores autònomes, persones sòcies treballadores o sòcies de treball de les societats cooperatives.
  • Amb persones desocupades amb discapacitat per a substituir persones amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte per incapacitat temporal.

Bonificació de 366 euros/mes i la durada coincidirà amb el període en què se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació o, si és el cas, situació d’incapacitat temporal.

5.- Bonificacions en la cotització de les persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural (article 18).

  • Bonificació de 366 euros/mes, a les persones treballadores per compte d’altri, si han estat substituïdes mitjançant un contracte de substitució bonificat.
  • Bonificació de 366 euros/mes a la cotització dels socis treballadors o socis de treball de les cooperatives, enquadrats en un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d’altri, substituïts mitjançant un contracte de substitució bonificat.

La durada de les bonificacions coincidirà amb el període en què se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació.

6.- Bonificació en els supòsits de canvi de lloc de treball o de funcions diferents i compatibles amb el seu estat, per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional. Bonificació de 138 euros/mes durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció (article 19).

7.- Bonificacions per la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social. Bonificació de 128 euros/mes durant 4 anys (article 20).

8.- Bonificació per la contractació indefinida de persones desocupades de llarga durada, inscrites a l’oficina d’ocupació, almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació. Bonificació de 110 euros/mes durant tres anys. Si aquests contractes es concerten amb dones o amb persones de 45 o més anys, la bonificació indicada serà de 128 euros/mes durant tres anys (article 21).

9.- Bonificació a la contractació indefinida de persones víctimes del terrorisme. Bonificació de 128 euros/mes durant quatre anys (article 22).

10.- Bonificacions per la realització del contracte de formació en alternança. Bonificació de 91 euros/mes durant la seva vigència, incloses les seves pròrrogues. També donarà dret a una bonificació de 28 euros/mes en les quotes de la persona treballadora i pels conceptes de recaptació conjunta (article 23).

11.- Bonificació per la transformació en indefinits de contractes formatius i de relleu (article 24).

  • La transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes. També es beneficiaran d’aquesta ajuda les persones amb contracte formatiu posades a la disposició d’una empresa per una ETT quan es concerti amb aquestes persones treballadores un contracte de treball indefinit.
  • La transformació en indefinit de contractes de relleu. Bonificació de 55 euros/mes durant els tres anys següents. En el cas de dones la bonificació serà de 73 euros/mes.

12.- Bonificació per la contractació indefinida o la incorporació com a persona sòcia en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses. Bonificació de 138 euros/mes durant un període màxim de tres anys. La bonificació es podrà aplicar durant tota la vigència del contracte quan la persona contractada sigui persona amb discapacitat (article 25).

13.- Bonificacions a la formació en alternança (article 26).

14.- Bonificació a la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral. Bonificació de 115 euros/mes durant la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues (article 27).

15.- Bonificació per la incorporació de persones treballadores desocupades com sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals. Bonificació de 73 euros/mes durant tres anys quan les entitats hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de persones per compte d’altri. La bonificació serà de 147 euros/mes durant el primer any i de 73 euros/mes durant els dos anys restants, si les persones treballadores són joves menors de 30 anys o persones menors de 35 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% (article 28).

16.- Bonificació per la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d’altri agràries. Bonificació de 55 euros/mes, o de 73 euros/mes en el cas de dones, durant els tres anys següents (article 29).

17.- Bonificació allargament del període activitat dels fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. Bonificació de 262 euros/mes quan generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació de les persones treballadores amb contractes fix discontinu (article 30).

18.- Bonificació per la contractació indefinida de persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació i beneficiàries del sistema nacional de garantia juvenil. Bonificació de 275 euros/mes durant tres anys. Aquesta mesura només es pot aplicar durant el primer any de vigència de la norma (Disposició addicional primera).

Imprimir