Les instruccions publicades el 19 d’abril tracten, entre altres punts, la manera de procedir per a concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per a exercir el seu dret a vot.

Permís per a anar a votar.

En funció de les hores de coincidència de la jornada laboral amb l’horari dels col·legis electorals es té dret a les següents hores de permís (retribuït i no recuperable):

  • Fins a dues hores: no cal concedir permís.
  • Més de dues hores i menys de quatre: s’ha de concedir un permís de dues hores.
  • Quatre o més hores: s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

La durada d’aquest permís s’ha de reduir proporcionalment als treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresari té dret a sol·licitar l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís pels que els toqui ser membres d’una mesa electoral o interventors.

Quan s’acrediti la condició de membre d’una mesa electoral o d’interventor s’ha de concedir un permís (retribuït i no recuperable) corresponent a la jornada completa del dia 12 de maig de 2024 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Cal justificar l’actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís pels qui els toqui ser membres de mesa electoral o interventors i que el dia de les eleccions gaudeixin del descans setmanal.

Els que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i acreditin la seva condició de membre d’una mesa o interventor, tenen dret a un permís (retribuït i no recuperable) de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Permís pels que siguin apoderats el dia de les eleccions i no gaudeixin del descans setmanal.

Permís (retribuït i no recuperable) durant la jornada completa del diumenge 12 de maig de 2024 pels que acreditin la condició d’apoderats.

Possibilitat de canvi de torn.

L’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions, als que acreditin ser membres d’una mesa electoral, interventors o apoderats.

Càlcul del salari dels treballadors amb dret al permís.

Si el salari a percebre pels treballadors amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda pels treballadors pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Permís per a formular la sol·licitud de certificació per a exercir el vot per correu.

S’ha de concedir un permís (retribuït i no recuperable) de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per a poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 2 de maig de 2024.

Imprimir