El passat 22 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 29/2021 que prorroga determinats incentius fiscals vinculats a la pandèmia i als preus de l’energia elèctrica, i de foment de l’ús de les energies netes. A continuació resumim les més rellevants:

  • L’aplicació del tipus impositiu del 10% de l’IVA als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica es prorroga fins al 30 d’abril de 2022.
  • L’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’impost especial sobre l’electricitat es prorroga fins al 30 d’abril de 2022.
  • L’aplicació del tipus impositiu del 4% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús prevista a l’article 7 del RD llei 34/2020 es prorroga fins al 30 de juny de 2022.
  • L’aplicació del tipus impositiu del 0% de l’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre els efectes de la COVID-19 quins destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social, es prorroga fins al 30 de juny de 2022.
  • Nova bonificació potestativa de l’IBI de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels béns immobles on s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Nova bonificació potestativa de l’IAE de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat econòmica.
  • Nova bonificació potestativa de l’ICIO de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Imprimir