Recentment, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha comunicat a totes les seves unitats l’assumpció del criteri emanat del Tribunal Suprem en una sentència de fa gairebé un any, segons la qual els autònoms que exerceixen la seva activitat a través de la participació en una societat mercantil (anomenats “autònoms societaris”) també poden gaudir de les bonificacions previstes a les quotes d’autònoms durant els primers mesos de l’activitat (l’anomenada “tarifa plana”), tal com succeïa amb els empresaris persones físiques.

Recordem que, per a accedir a l’esmentada bonificació -que només s’aplica sobre l’import corresponent a la base mínima de cotització- era necessari complir els següents requisits:

  • No haver estat en situació d’alta d’autònoms durant els dos anys anteriors, o tres, si en aquell moment també es va gaudir de l’esmentada bonificació (cinc en el cas d’altes anteriors a 2018).
  • No ésser autònom col·laborador, és a dir, no estar enquadrat com a autònom per la condició de familiar de l’empresari.
  • Trobar-se al corrent de pagament amb la seguretat social.

D’altra banda, i degut a l’efecte retroactiu d’aquest canvi de criteri, és possible reclamar a la TGSS la diferència de quotes pagades, juntament amb els interessos de demora corresponents, sempre i quan el naixement del dret a la bonificació (és a dir, l’alta com a autònom societari) es produís amb posterioritat a setembre de 2016.

Tenint en compte el que hem dit, i que en cas de percebre’s els ingressos indeguts reclamats es poden derivar conseqüències fiscals (com ara la regularització de les declaracions de renda anteriors), serà important que analitzeu el vostre cas particular amb els vostres assessors, a fi de considerar les possibilitats d’efectuar aquesta reclamació, així com l’estalvi efectiu que us representarà.

Imprimir