Com ja vàrem informar en una darrera entrada d’aquest blog, el passat mes de juny es va obrir la convocatòria per la distribució dels ajuts directes per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, procedents dels fons europeus. No obstant, aquestes ajudes tenien una limitació important al seu abast, doncs estaven circumscrits a la realització d’una sèrie d’activitats corresponents a determinats codis CNAE.

En aquest context, i un cop la Generalitat ha constatat que quedarà un romanent del pressupost de fons europeus destinats a aquesta partida, ha determinat ampliar aquesta convocatòria, que anirà dirigida a aquells autònoms i empreses no financeres:

  • Que desenvolupin una activitat no inclosa a la relació de CNAE’s de l’anterior convocatòria
  • Que, complint tots els requisits per acollir-se a aquest ajut, no haguessin presentat en termini la corresponent inscripció prèvia.

Els requisits per acollir-se, en aquest cas, i eliminada la limitació d’activitat, són essencialment els mateixos que a l’anterior convocatòria:

  • Haver obtingut resultat positiu a l’exercici 2019.
  • Acreditar un descens del volum de facturació de més d’un 30% al 2020 respecte del 2019.
  • Que els imports rebuts es destinin a satisfer deutes amb proveïdors, costos fixos i finançament aliè.
  • Mantenir una sèrie de compromisos en relació a distribució de dividends, continuïtat de l’activitat, i remuneració dels òrgans d’administració.
  • Tenir un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 €.

Tot l’anterior, en els mateixos termes que l’anterior convocatòria (podeu consultar més detalls de la mateixa aquí).

En quant a la quantia de l’ajut, s’han establert criteris que es modulen en funció de la caiguda del volum d’operacions entre 2019 i 2020, entre d’altres criteris, si bé en general es pot dir que:

  • Per contribuents que tributin en règim d’estimació objectiva (mòduls), l’ajut serà de fins a 3.000€
  • La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

El procediment de sol·licitud consistirà en la inscripció prèvia mitjançant formulari, que sortirà tots els efectes de la sol·licitud, es pot presentar des d’avui i fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat en la concessió els ajuts, de manera que, en cas d’exhauriment de fons, es prorratejaran els imports a què cada beneficiari tingui dret.

Imprimir