La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària. Per a l’abonament d’aquest complement es permet que l’interessat pugui optar entre:

 1. Un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat amb posterioritat al compliment de l’edat de jubilació;
 2. Una quantitat alçada per cada any complet de cotització entre la data de compliment de l’edat de jubilació i la del fet causant de la pensió, o
 3. Per una combinació de les dues opcions anteriors.

El Reial decret 371/2023, de 16 maig, estableix les regles per a la determinació del complement econòmic en aquesta opció mixta.

Per a accedir a aquesta modalitat es requereix haver cotitzat durant almenys dos anys complets entre l’edat ordinària de jubilació i el moment de la jubilació efectiva, sempre que, en arribar a aquella edat, s’hagués complert el període mínim de cotització necessari.

El càlcul del complement es basarà en els següents criteris:

 • Per al còmput del període cotitzat es prendran anys complets, sense que s’equipari a un any la fracció d’aquest.
 • Quan entre la data de compliment de l’edat ordinària de jubilació i la del fet causant de la pensió de jubilació s’acrediti un període de dos a deu anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma de dos conceptes:
  • El percentatge addicional del 4% per cada any de la meitat d’aquest període, prenent el nombre enter inferior (s’aplicaran a aquest percentatge les previsions establertes en l’article 210.2.a LGSS).
  • Una quantitat a tant alçat per la resta del període, determinada d’acord amb l’article 210.2.b LGSS i article 2.1.b del nou reial decret).
 • Quan entre la data de compliment de l’edat ordinària de jubilació i la del fet causant de la pensió s’acrediti un període d’onze o més anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma d’altres dos elements:
  • La quantitat alçada per cinc anys d’aquest període d’acord amb l’article 210.2.b LGSS i l’article 2.1.b del nou reial decret.
  • El percentatge addicional del 4% per cadascun dels anys restants, als quals s’aplicaran les previsions de l’article 210.2.a LGSS.

El reial decret també regula com determinar el complement en el supòsit d’aplicació de normes internacionals, l’exercici de l’opció i la incompatibilitat del complement amb l’accés a l’envelliment actiu.

Vigència 18/05/2023.

Imprimir