final_any

El final de l’any és un bon moment per tal d’estalviar a les nostres declaracions de renda o de l’impost de societats, que s’hauran de liquidar els propers mesos de juny/juliol. Encara som a temps de dur a terme algunes estratègies que ens poden ser molt útils per estalviar i, a l’hora, per evitar sorpreses desagradables quan arribi l’hora de passar comptes amb Hisenda. A continuació presentem les més habituals:

 1. La llei permet desgravar fins a 8.000 euros en l’IRPF en aportacions a plans de pensions del contribuent, i fins a 2.500 euros addicionals per aportacions fetes pel contribuent a favor del cònjuge, en determinades circumstàncies. A més, les aportacions fetes a partir de l’any 2015 podran rescatar-se transcorregut el termini de deu anys, amb independència de l’edat del beneficiari. Apart, els capitals aportats a plans de pensions estan exempts a l’impost de patrimoni.
 2. Si teniu previst efectuar donatius a fundacions, convé fer-ho a finals d’any, ja que, a part de gaudir del dret a la deducció generada en l’IRPF (que pot arribar al 75%) o l’Impost de societats (fins el 40%), aquesta es podrà aplicar a la propera declaració (juny o juliol de 2020, respectivament); mentre que si la fem a començaments de 2020, haurem d’esperar al mateix període de 2021 per poder-los desgravar. D’altra banda, les donacions recurrents en el temps poden gaudir de tipus incrementats a tots dos impostos.
 3. Per aquells contribuents que hagin finançat el seu habitatge habitual amb un préstec que doni dret a aplicar la corresponent deducció (que en tot cas seran anteriors a l’1 de gener de 2013), es poden comprovar les quantitats satisfetes durant l’any i, en cas que no s’hagi superat el límit fiscal de 9.040 euros, és recomanable fer una amortització anticipada per assolir aquest límit i poder optimitzar la deducció.
 4. Si durant el 2018 heu tingut un guany patrimonial, podeu intentar avançar pèrdues patrimonials a aquest mateix exercici, per tal de compensar-les. El cas més típic és el de les accions cotitzades. Recordeu també que les plusvàlues o pèrdues generades pels fons d’inversió no tributen si es materialitzen traspassant el capital directament d’un fons d’inversió a un altre, però només en el cas de contribuents de l’IRPF. Les societats no podran gaudir d’aquest règim.
 5. Cal tenir present que la possibilitat de compensar les pèrdues patrimonials caduca als quatre anys. Per tant, si teniu alguna pèrdua generada l’any 2015 i encara no l’heu compensada, considereu la possibilitat de transmetre, abans de final d’any, algun actiu que us comporti un guany patrimonial. En canvi, les bases imposables negatives de l’impost de societats no caduquen mai.
 6. Contràriament, si heu previst, d’aquí a final d’any, obtenir alguna plusvàlua sense retenció (per exemple, venda d’immobles o accions), i no teniu pèrdues amb què compensar-la, endarrerir l’operació al començament de l’any 2020 us permetrà diferir la tributació un any (fins els mesos de juny/juliol de 2021), respecte de dur-la a terme a finals de 2019. És a dir, unes poques setmanes de diferència poden significar diferir un any el pagament de l’impost.
 7. Cal recordar que, sota certes condicions, és possible desgravar en l’IRPF les inversions minoritàries fetes en participacions d’empreses de nova creació, així com gaudir d’exempció a les plusvàlues que una futura venda pugui generar. En el cas de Catalunya, a la deducció estatal prevista a l’IRPF, se n’hi podrà sumar una altra d’autonòmica per aquest mateix concepte, si bé els requisits que exigeixen una i altra no són exactament els mateixos.
 8. Si heu introduït alguna innovació productiva o comercial a la vostra empresa, és convenient que us assessoreu per un consultor de recerca, desenvolupament i innovació, per verificar si teniu dret a aplicar la deducció per aquest concepte durant l’any 2019.
 9. Si sou empresari individual i preveieu un resultat elevat de la vostra activitat per l’any 2019, considereu la possibilitat d’avançar inversions per tal de gaudir de la deducció del 5% prevista a l’IRPF.
 10. Si teniu un patrimoni significatiu i/o rendes que no contempleu consumir o invertir, preneu en consideració la possibilitat d’avançar la vostra successió en vida a través de donacions de béns (ple domini o usdefruit) abans de final d’any. Encara que s’hagi de liquidar l’impost de donacions, pot compensar l’estalvi futur en IRPF i/o impost de patrimoni.
 11. No obstant, hi haurà casos en què diferir els beneficis no resulti avantatjós. Aquest any s’ha de tenir en compte la incertesa política que recau sobre la possible evolució de les escales de tributació. Existeix un cert consens (tot i que mai una certesa absoluta) en què, de cares a l’any 2020 i següents, els rendiments de la base general (nòmines, rendiments empresarials) i de l’estalvi (interessos, dividends i guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials) poden pujar, al menys a partir de certs trams, i que el tipus de l’impost de societats per grans empreses també s’incrementarà. Així, si formem part de l’univers de contribuents que es troben en el punt de mira de les futures pujades fiscals, pot interessar-nos avançar la consecució de rendes a l’any 2019.

En definitiva, per fer una valoració conjunta de tots aquests factors i d’altres que puguin sorgir, GRUP GESTIÓ posa a la vostra disposició el seu equip d’advocats i economistes experts en tributació.

Imprimir