El Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, arriba per a equiparar les condicions dels treballadors de la llar amb les de la resta de treballadors per compte d’altri.

Els  punts principals d’aquest reial decret llei són:

1.- Protecció de la seguretat i salut al treball. Equiparació en prevenció de riscos laborals.

Es modifica la normativa de prevenció de riscos laborals per a garantir, a través del corresponent desenvolupament reglamentari, un nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altre treballador.

2.- Cobertura del fons de garantia salarial (FOGASA).  

Es proporciona la cobertura del FOGASA, en cas d’insolvència o concurs de l’empresari,  al col·lectiu de treballadors al servei de la llar, i s’estableixen les bases i el tipus de cotització aplicables.

En el cas d’extinció del contracte, la quantia de la indemnització que escau abonar al FOGASA es calcularà a raó de 12 dies per any de servei, tot prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit màxim de 6 mensualitats. El salari diari, base del càlcul, no pot superar el doble del SMI amb la part proporcional de les pagues extraordinàries.

A partir de l’1/10/2022 es cotitzarà per aquest concepte. Les bases per a determinar les aportacions al FOGASA en el Sistema Especial seran les corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals. El tipus de cotització per aquesta contingència serà de 0,2% a càrrec de l’ocupador.

3.- Inclusió de la protecció per desocupació.

Els treballadors de la llar tindran dret a la prestació per desocupació, ja que passa a formar part de l’acció protectora del sistema especial de treballadors de la llar.

A partir de l’1/10/2022 es cotitzarà per aquest concepte. Les bases per a la contingència de desocupació en el Sistema Especial seran les corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals. El tipus de cotització per aquesta contingència serà del 6,05%: 5%  a càrrec de l’ocupador i l’1,05% a càrrec de l’empleat.

4.- Modificació de les peculiaritats extintives (eliminació del desistiment).

El contracte es pot extingir, a més de per les causes establertes a l’ET, per les següents, sempre que estiguin justificades:

  • Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.
  • Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifica que es prescindeixi del treballador.
  • El comportament de del treballador que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de l’ocupador.

S’ha eliminat la figura del desistiment.

La decisió d’extingir el contracte haurà de comunicar-se per escrit a la persona ocupada, havent de constar de manera clara i inequívoca la voluntat de l’ocupador de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s’adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l’extinció, l’ocupador haurà de posar a disposició del treballador una indemnització en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats.

En el cas que la prestació de serveis hagués superat la durada d’un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís la durada del qual, computada des que es comuniqui al treballador la decisió d’extinció, haurà de ser, com a mínim, de 20 dies. En els altres supòsits el preavís serà de 7 dies.

El preavís es podrà substituir per una indemnització equivalent al salari de l’esmentat període.

En el cas del personal intern, la decisió extintiva no es podrà dur a terme entre les 17 hores i les 8 hores de l’endemà.

5.- Bases de cotització

Les bases de cotització es determinaran en funció de la retribució percebuda, d’acord amb l’escala prevista anualment en els pressupostos.

Fins a l’any 2022, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’actualitzaran en la mateixa proporció que experimenti el SMI.

L’any 2023 les retribucions mensuals i les bases seran les següents:

Tram Retribució mensual Euros/mesBase de cotització Euros/mes 
1Fins a269,00  250,00
2Des de269,01Fins a 418,00357,00
3Des de418,01Fins a568,00493,00
4Des de568,01Fins a718,00643,00
5Des de718,01Fins a869,00794,00
6Des de 869,01Fins a1.017,00943,00
7Des de1.017,01Fins a1.166,669 1.166,70
8Des de1.166,67   Retribució mensual

Aquesta taula s’actualitzarà en la mateixa proporció que ho faci el SMI per l’any 2023.

A partir de 2024, les bases es determinaran de la mateixa manera que en el Règim General, en funció de la retribució percebuda i sense cap escala. No poden ser inferiors a la base mínima que s’estableixi legalment.

6.- Beneficis en la cotització

Les persones que tinguin contractada o contractin un treballador al servei de la llar tindran dret a una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes.

També tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA.

Com a alternativa a la reducció esmentada, els ocupadors que donin d’alta un treballador al servei de la llar al Règim General de la Seguretat Social, a partir de l’entrada en vigor d’aquest apartat, tindran dret, durant tota la situació d’alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en aquest, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de l’ocupador en els termes i condicions que es fixin reglamentàriament.

Aquestes bonificacions només seran aplicables respecte d’un únic treballador de la llar. Si n’hi hagués més d’un, la bonificació serà aplicable únicament pel que figuri d’alta en primer lloc.

7.- Assumpció d’obligacions en matèria de cotització en relació amb els treballadors al servei de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals.

A partir del dia 1 de gener de 2023, les persones ocupadores assumiran les obligacions en matèria de cotització en relació amb els treballadors al servei de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador i que haguessin acordat amb aquest, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament i cotització en el Sistema Especial per a Empleats de Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social. A aquest efecte, els ocupadors hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries precises per al pagament de les cotitzacions, així com l’entitat gestora o, en el seu cas, col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l’efecte de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s’haguessin comunicat amb anterioritat.

Imprimir