El contracte formatiu

Es modifica per a deixar-lo en dos tipus, el de formació en alternança i el d’obtenció de la pràctica professional:

 1. Contracte de formació en alternança: Té per objecte la formació en alternança amb el treball retribuït i està destinat a adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d’estudis.

La seva durada serà la prevista al pla o programa formatiu, amb un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys.

 1. Contracte per a l’obtenció de la pràctica professional: Obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis. La persona treballadora ha de tenir un títol universitari o de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional; com també un títol equivalent d’ensenyances artístiques o esportives del sistema educatiu. Només es pot concertar dins dels 3 anys següents a la finalització dels estudis (o 5 anys en el cas de persones amb discapacitat).

La durada del contracte no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir d’1 any.

Entrada vigor el 30/03/2022.

Règim transitori: Els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge basats en el que es preveu a l’article 11 de l’Estatut dels treballadors, segons la redacció vigent abans de l’entrada en vigor del nou redactat, resultaran aplicables fins a la seva durada màxima, en els termes recollits en el citat precepte.

Contractes temporals – Limitació dels contractes temporals

Només es podran realitzar per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

S’entén com a circumstàncies de la producció l’increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, fins i tot tractant-se d’activitat normal de l’empresa, generen un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i la que es requereix. Entre les oscil·lacions s’entenen incloses les que deriven de les vacances anuals.

El temps màxim de durada d’aquests contractes serà de sis mesos. Per conveni col·lectiu es podrà ampliar fins a 12 mesos.

A més, es podrà utilitzar aquesta modalitat, com a màxim 90 dies a l’any, per a atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. Els 90 dies no podran ser continuats.

També podrà usar-se per a la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, i poden iniciar-se 15 abans de l’absència de la persona substituïda; o per a completar la jornada reduïda, per causes legalment establertes, d’una altra persona treballadora.

Tanmateix, es podrà usar per a la cobertura temporal d’un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant un contracte fix.

Cal tenir en compte que, pel que fa a l’encadenament de contractes temporals, s’ha passat a considerar com indefinida la persona treballadora que hagi estat contractada durant més de 18 mesos en un període de 24.

S’estableix que els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari a la finalització d’aquest. Aquesta cotització es calcularà multiplicant per tres la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del règim general de la SS per contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura de les contingències comunes.

Entrada vigor el 30/03/2022.

Règim transitori: Els contractes per a obra i servei determinat basats en el que preveu l’article 15.1.a) de l’Estatut dels treballadors, segons la redacció vigent abans de l’entrada en vigor del nou redactat, celebrats abans del 31 de desembre de 2021, així com els contractes fixos d’obra subscrits en virtut del que es disposa a l’article 24 del VI Conveni Estatal de la Construcció, que estiguin vigents en la citada data, resultaran aplicables fins a la seva durada màxima, en els termes recollits en els citats preceptes.

Els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, i els contractes d’interinitat basats en el que disposa l’article 15.1.b) i c) de l’Estatut dels treballadors, respectivament, celebrats segons la redacció vigent abans de l’entrada en vigor del nou redactat es regiran fins a la seva durada màxima pel que s’estableix en aquesta redacció.

Els contractes per a obra i servei determinat i els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, celebrats des del 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022 es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en què s’han concertat, i la seva durada no podrà ser superior a sis mesos.

Pel que fa a l’encadenament de contractes temporals serà d’aplicació als contractes subscrits a partir de l’entrada en vigor d’aquest nou RD llei. Respecte dels contractes subscrits amb anterioritat, als efectes del còmput del nombre de contractes, del període i termini previst, es tindrà en compte només el contracte vigent a l’entrada en vigor d’aquest RD llei.

Contracte fix-discontinu

Es concertarà per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada o, pels que no tinguin aquesta naturalesa, siguin de prestació intermitent i tinguin períodes d’execució certa, determinats o indeterminats.

Com també pel desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratius que, essent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

A més, es podrà celebrar entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida.

Quan la contractació es justifiqui per la formalització de contractes, subcontractes o amb motiu de concessions administratives, els períodes d’inactivitat, que no podran superar els 3 mesos o el que estableixin els convenis col·lectius sectorials, només podran produir-se en els períodes d’espera de recol·locació entre subcontractacions.

Entrada vigor el 30/03/2022.

Reforma de la subcontractació

S’estableix que el conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, excepte que existeixi un altre conveni sectorial aplicable. No obstant això, si les empreses tenen un conveni propi, s’aplicarà aquest en els termes de l’article 84 de l’ET.

Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació – El nou ERTO per a situacions especials.

És un nou instrument, que una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

Tindrà dues modalitats, una cíclica i una altra de sectorial.

La cíclica, quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització, amb una durada màxima d’un any. I la sectorial, quan en un determinat sector o sectors d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una durada màxima inicial d’un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

Les dues modalitats tenen com a normes comunes les següents:

 1. Les previsions recollides a l’article 47.4 i 7.
 2. Les persones treballadores afectades es beneficiaran de les mesures en matèria de protecció social previstes a la disposició addicional quaranta-unena del text refós de la Llei general de la seguretat social, i tindran la consideració de col·lectiu prioritari per a l’accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 3. La Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Servei Públic d’Ocupació Estatal col·laboraran per al desenvolupament d’actuacions efectives de control de l’aplicació del mecanisme, mitjançant la programació d’actuacions periòdiques i d’execució continuada.

 Concurrència / ultraactivitat convenis col·lectius

Es manté la prioritat aplicativa del conveni d’empresa respecte del conveni sectorial estatal, autonòmic o d’àmbit inferior en tots els apartats, excepte en la determinació de la quantia del salari base i els seus complements.

Durant la negociació per a la renovació d’un conveni col·lectiu, en defecte de pacte, es mantindrà la seva vigència; com també una vegada finalitzat el procés de negociació sense haver arribat a un acord.

Beneficis en la cotització a la SS aplicables als ERTO i al mecanisme RED.

Les empreses podran acollir-se voluntàriament, sempre que concorrin les condicions i requisits inclosos en aquesta disposició addicional, a les exempcions en la cotització a la Seguretat Social sobre l’aportació empresarial per contingències comunes i per conceptes de recaptació conjunta, que s’indiquen a continuació:

 1. El 20 % als expedients de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció als quals es refereixen els articles 47.1 i 47.4 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
  Aquestes exempcions resultaran d’aplicació exclusivament en el cas que les empreses desenvolupin les accions formatives a les quals es refereix la disposició addicional vint-i-cinquena del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
 2. El 90 % als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major temporal als quals es refereix l’article 47.5 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
 3. El 90 % als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major temporal determinada per impediments o limitacions en l’activitat normalitzada de l’empresa, als quals es refereix l’article 47.6 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
 4. En els expedients de regulació temporal d’ocupació als quals resulti d’aplicació el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació en la seva modalitat cíclica, als quals es refereix l’article 47 bis. 1. a) del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors:
  • El 60 %, des de la data en què es produeixi l’activació per acord del Consell de Ministres, fins a l’últim dia del quart mes posterior a aquesta data d’activació.
  • 30 %, durant els quatre mesos immediatament següents a la finalització del termini al qual es refereix el paràgraf 1r anterior.
  • El 20 %, durant els quatre mesos immediatament següents a la finalització del termini a què es refereix el paràgraf 2n anterior.
 5. El 40 % als expedients de regulació temporal d’ocupació als quals resulti d’aplicació el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació en la seva modalitat sectorial, als quals es refereix l’article 47.bis.1.b) del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.

Aquestes exempcions resultaran d’aplicació exclusivament en el cas que les empreses desenvolupin les accions formatives a les quals es refereix la disposició addicional vint-i-cinquena del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.
Aquestes exempcions s’aplicaran respecte de les persones treballadores afectades per les suspensions de contractes o reduccions de jornada, en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats.

Les exempcions en la cotització regulades a la disposició addicional estaran condicionades al manteniment en l’ocupació de les persones treballadores afectades durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

Pròrroga del salari mínim interprofessional 2021

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per l’any 2022 es prorroga la vigència del Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2021.

Imprimir