Amb el terme “retribució flexible”, o “beneficis socials”, s’entén, habitualment, el conjunt de fórmules de retribució salarial dels treballadors consistents en retribucions en espècie que, a més, estan exemptes a l’IRPF del treballador.

D’aquesta manera, i amb independència que aquestes retribucions cotitzin a la seguretat social en les mateixes condicions que les ordinàries, permeten que el cost brut de la nòmina es redueixi, o bé que, pel mateix cost brut empresarial el salari net del treballador sigui superior, augmentant en tots dos casos la competitivitat de l’empresa, bé sigui per estalvi de costos, bé per l’oferta de millors condicions retributives.

A continuació relacionem breument les principals modalitats de retribució en espècie exemptes:

  • Lliurament gratuït d’accions de l’empresa (“stock options”).
  • Cursos de formació i capacitació professional finançats per l’ocupador.
  • Lliurament de béns i serveis a preus rebaixats (per exemple, menjadors d’empresa), o el lliurament dels anomenats “tiquets-menjador”, en aquest cas, amb un màxim d’11 euros diaris per treballador.
  • Guarderia: pagament de les quotes de guarderia per part de l’empresa. A més, la recent doctrina administrativa estableix que aquesta fórmula de pagament serà compatible amb la deducció de 1.000 euros anuals prevista per la normativa de l’IRPF a aquest respecte.
  • Primes d’assegurança de responsabilitat civil o accident laboral del treballador.
  • Assegurances de malaltia del treballador, el seu cònjuge i descendents, amb un límit de 500 euros mensuals per persona.
  • Tiquets-desplaçament de transport públic per al desplaçament del treballador del seu domicili al lloc de treball.

Aquestes retribucions, però, tenen dos límits:

  • La totalitat del sou en espècie no pot ser superior al 30% de les percepcions salarials del treballador.
  • Les retribucions en espècie satisfetes no poden deixar la quantia dinerària per sota del salari mínim interprofessional.

A continuació mostrem un exemple aplicat a un treballador de 40 anys, casat i amb dos fills, amb una retribució bruta de 40.000 euros, al qual se li rebaixa la retribució dinerària en 2.000 euros anuals en concepte d’assegurança de salut dels quatre membres de la unitat familiar, i en 1.000 euros anuals en concepte de guarderia.

 Opció 1  Opció 2 Diferència
Retribució dinerària bruta     40,000.00     37,000.00
Retribució en espècie exempta                    –       3,000.00
Retribució total bruta     40,000.00     40,000.00                   –
Retencions anuals a practicar  7,260.00    6,338.10   -921.90  
% retenció sobre retribució efectiva 18.15% 15.85% -2.30%

Per tant, l’empresa podria aconseguir un estalvi en costos salarials de 921,90 euros anuals per un sol treballador, o bé un increment al sou net del treballador, sense més cost per l’empresa.

Imprimir