Les mesures impositives ja promulgades o anunciades durant el present any (fonamentalment tributs propis i cedits de la Generalitat), juntament amb les més que probables pujades d’impostos estatals, fan necessari que els empresaris revisin la seva planificació fiscal per, tot fent-la compatible amb els objectius econòmics i familiars, minimitzar l’impacte fiscal d’aquesta pujada.

A continuació esbossem breument algunes d’aquestes estratègies:

 • Queda pràcticament descartada la idea que l’Impost de Patrimoni es torni a derogar a curt termini, de manera que podem proposar alguna recomanació a mode d’exemple, com en el cas de tinença de participacions amb actius no afectes a l’activitat, de realitzar inversions productives o aflorar possibles pèrdues latents d’elements d’actiu i abaixar la seva valoració comptable. O de realitzar una anàlisi de si el nostre patrimoni immobiliari de lloguer és susceptible de constituir una activitat econòmica i calcular la incidència tant a l’ Impost de patrimoni i successions com a l’IRPF.
 • Davant de la important pujada del gravamen de les successions a Catalunya, especialment pels grups de parentiu més propers, cobra importància planificar la possibilitat de realitzar donacions en vida, especialment les bonificades, com ara donacions a descendents per adquirir el primer habitatge habitual o per constituir o adquirir un negoci. També, per a un negoci familiar, resultaria atractiu poder garantir l’aplicació d’una bonificació del 95% a la successió empresarial, sempre i quan compleixi els requisits per a l’exempció a l’impost de patrimoni. I possiblement caldrà tenir en compte altres figures alternatives de successió com els pactes successoris.
 • En quant a la ja consumada puja del tram autonòmic de la base general de l’IRPF i la previsible puja del tram més elevat de la base de l’estalvi:
  • Analitzar la possibilitat d’aportar la nostra activitat a títol individual a una societat mercantil, tant per limitar la retribució que s’imputarà a l’IRPF de l’empresari, com per simplificar i reduir la tributació d’una hipotètica transmissió del negoci.
  • Intentar repartir rendes entre diversos membres de la unitat familiar, o distribuir-les en el temps, per exemple, ajornant el cobrament derivat de la transmissió d’elements patrimonials.
  • Canalitzar inversions financeres cap a productes fiscalment atractius, com ara els plans de pensions, o els fons d’inversió davant les accions cotitzades.
  • Estudiar els possibles mecanismes de compensació de pèrdues existents.
  • Analitzar si convé liquidar actius amb plusvàlues bonificades fiscalment, com és el cas de les plusvàlues obtingudes en la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys, o la transmissió d’immobles amb una determinada antiguitat.
  • Estudiar la possibilitat de centralitzar la propietat de diversos negocis en una societat holding, per tal de poder transferir-ne dividends amb exempció de tributació i eliminar la tributació en una hipotètica transmissió de les participacions d’alguna de les filials.

Lògicament, aquesta no és una llista tancada ni d’aplicació generalitzada, i serà molt important l’estudi i l’anàlisi personalitzat amb el vostre assessor tenint present, no només els aspectes fiscals, sinó també les diverses sensibilitats de totes les persones implicades.

Imprimir