Degut a la prolongació de les darreres restriccions a la mobilitat i l’activitat econòmica s’introdueixen prestacions adreçades a autònoms, individuals i societaris, similars a les que es varen dissenyar per la primera onada de la COVID-19, fa prop d’un any.

En aquest sentit, son vàries les modalitats de prestació que s’ofereixen, en funció de les circumstàncies del negoci i de l’autònom beneficiari, i que passem a resumir a continuació:

Prestació temporal extraordinària per la suspensió total de l’activitat per l’autoritat competent.

Permet als beneficiaris percebre, en general, un 50% de la seva base de cotització, des de l’1 de febrer fins a la data d’aixecament de la suspensió, o el 31 de maig, si aquesta es prolonga més, al que s’hi ha de sumar l’exempció de cotització.

En el cas dels autònoms titulars de negocis que ja estiguessin rebent alguna altra prestació per aquest motiu (per exemple, oci nocturn, que roman tancat des de fa molts mesos), no hauran de tornar-la a demanar , sinó que continuaran cobrant la que ja tenien.

S’haurà de sol·licitar durant els primers 15 dies en què el tancament tingui efectes. En cas contrari, la prestació es començarà a meritar des del dia de la sol·licitud.

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

Adreçada a  aquells empresaris que considerin que el seu volum d’ingressos del primer semestre de 2021 sigui inferior al 50% del volum d’ingressos del segon semestre de 2019, i que no percebin, durant aquest primer semestre, uns rendiments nets a efectes fiscals superiors a 7.980 euros.

La prestació, en general, serà del 70% de la seva base de cotització, des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, al que s’hi ha de sumar l’exempció d’abonament de la cotització per contingències comunes.

És compatible amb el treball per compte propi si la suma del rendiment procedent d’aquest i dels rendiments de treball per compte aliè no supera 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. Serà necessari que el beneficiari hagi estat donat d’alta d’autònoms al menys durant els 12 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació.

Perquè la prestació tingui efectes des de l’1 de febrer, s’ha de sol·licitar abans del 21 de febrer. En cas contrari, la prestació es meritarà a partir del dia de la sol·licitud.

Prestació de cessament d’activitat per treballadors de temporada

Els beneficiaris són els treballadors per compte propi que, durant 2018 i 2019, hagin estat donats d’alta entre quatre i sis mesos en cada any, que no hagin estat donats d’alta més de 60 dies durant el primer semestre de 2021, i que no hagin tingut uns rendiments, durant l’any 2021, superiors als 6.650 euros.

Podran percebre una prestació del 70% de la seva base de cotització, fins al 31 de maig de 2021, al que s’hi ha de sumar l’exempció de cotització.

Perquè la prestació tingui efectes des de l’1 de febrer, s’ha de sol·licitar abans del 21 de febrer. En cas contrari, la prestació es meritarà a partir del dia de la sol·licitud.

Prestació per aquells autònoms que no puguin optar a cap de les prestacions anteriors

Aquells autònoms que no compleixin amb els requisits per rebre cap de les prestacions anteriors podran optar a rebre una prestació equivalent al 50% de la seva base de cotització, a la que s’hi ha de sumar l’exempció de cotització, fins al 31 de maig de 2021, sempre i quan els seus ingressos durant el primer semestre de 2021 siguin inferiors als del primer trimestre de 2020.

Requisits comuns a totes les prestacions

Per a la percepció de qualsevol de les prestacions anteriors serà necessari el següent:

  • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • No percebre prestacions de paternitat/maternitat, incapacitat temporal, treball per compte aliè amb ingressos superiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional.
  • No desenvolupar alguna altra activitat per compte propi.
Imprimir