Des de l’any 2012 els residents a territori espanyol que tinguin béns o drets situats a l’estranger, que superin determinats llindars, han de presentar una declaració informativa sobre els mateixos, a través del Model 720.

Els obligats hauran de presentar aquesta declaració, com a màxim, a finals del mes de març posterior a l’any de referència (per les declaracions corresponents a l’exercici 2017, el termini finalitza el proper 1 d’abril), quan concórri alguna de les següents circumstàncies:

  • Contribuents que disposin, per primera vegada, de béns o drets a l’estranger, de valor superior a 50.000 euros per categoria d’actius, (per exemple, comptes corrents, productes financers o immobles).
  • Contribuents que ja hagin presentat la declaració anteriorment, només hauran de presentar l’esmentada declaració quan el valor dels béns s’hagi incrementat en 20.000 euros respecte de la declaració anterior.

 

No es tracta d’una liquidació tributària, sinó d’una declaració informativa, la qual cosa vol dir que no porta aparellada cap tributació, si bé les conseqüències de no presentar-la en termini són molt greus, i comporten:

  • Sanció variable en funció del número de dades no informades o informades incorrectament, amb un mínim que pot arribar als 000 euros.
  • Imprescriptibilitat de les rendes no declarades, derivades dels béns no informats a la declaració, i amb independència de que el contribuent s’hagi acollit a l’amnistia fiscal per la part que en el seu moment no hagués prescrit. Això significa que:
    • L’Administració no perdrà mai la legitimació per imputar com a guany patrimonial no justificat les rendes no declarades (mentre que, en termes generals, només ho pot fer respecte dels quatre exercicis anteriors).
    • Com a conseqüència d’això, Hisenda podrà imputar aquestes rendes al període impositiu més antic dels no prescrits, tributant per elles a escala (recordem que amb un tipus impositiu que, a Catalunya, pot arribar al 56%), i aplicant una sanció del 150% sobre la quota resultant d’aquesta imputació.

 

Ara bé, si no hem presentat en termini l’esmentada declaració, i d’acord amb la doctrina més recent de la Direcció General de Tributs, és possible reduir aquesta sanció del 150% a un màxim del 20% si la presentació fora de termini es realitza voluntàriament, és a dir, sense que Hisenda la requereixi.

 

 

 

Imprimir