Amb l’intent de reduir la propagació de la COVID-19 al territori de Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha adoptat les següents mesures:

1- Restriccions a la mobilitat nocturna:

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments que tinguin per objecte :

  • Assistència sanitària o veterinària urgent, i per anar a la farmàcia per raons d’urgència.
  • Anar o tornar del centre de treball en cas que no es pugui realitzar teletreball, així com la realització de les funcions pròpies del lloc de treball o de l’activitat professional o empresarial.
  • Realització de serveis essencials, sanitaris i socials per professionals o voluntaris.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics, o després d’haver realitzat les activitats permeses.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Els desplaçaments permesos hauran de justificar-se adequadament.

La prohibició no afecta els desplaçaments amb origen i destí fora de Catalunya, ni el transport de mercaderies.

2- Horaris de tancament:

  1. Activitats de serveis, comerç minorista i restauració, no poden superar les 21:00h, excepte la prestació de serveis de restauració a domicili, que no podrà superar les 22:00h.
  2. Activitats culturals i espectacles públics, no podran superar les 22:00h, llevat dels serveis essencials.

Aquestes mesures tenen una durada inicial de 15 dies.

Des de GRUP GESTIÓ estem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que us plantegi l’aplicació d’aquestes restriccions així com la correcta justificació dels desplaçaments permesos.

Imprimir