Modificació de la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET).

Es modifica la norma que permet l’acumulació del permís de lactància en jornades completes eliminant la referència a la negociació col·lectiva o acord entre les parts.

Aquesta acumulació del permís anava lligada al que s’establia al conveni col·lectiu o a l’acord entre les parts.

La modificació normativa ho converteix en un dret de totes les persones treballadores, ja que deixa d’estar condicionat al que estableix el conveni col·lectiu o a l’acord entre les parts.

 

Modificació de la prioritat d’aplicació dels convenis col·lectius (art. 84 ET).

L’article 84 ha estat modificat per a introduir noves disposicions relatives a la negociació i prioritat d’aplicació de convenis col·lectius i acords interprofessionals, tant en l’àmbit autonòmic com provincial.

Aquestes modificacions atorguen una major capacitat d’adaptació dels convenis col·lectius a les realitats específiques de les comunitats autònomes i províncies i permeten acords més ajustats a les necessitats locals. No obstant això, es manté la protecció d’unes certes condicions laborals bàsiques que es consideren no negociables per a garantir una mínima uniformitat i protecció dels drets dels treballadors a escala nacional.

 

Reforma del nivell assistencial de la protecció per desocupació – Subsidi d’atur.

La reforma aborda la revisió de les característiques bàsiques de la protecció per desocupació en el seu nivell assistencial, de manera que amplia el seu nivell de cobertura eliminant llacunes de desprotecció, simplifica i millora els requisits per a accedir-hi i mantenir-la i garanteix als beneficiaris dels subsidis l’accés als itineraris personalitzats d’ocupació amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i fomentar de la seva inserció laboral.

S’amplia la cobertura en alguns trams d’edat anteriorment exclosos, en permetre l’accés als menors de 45 anys sense responsabilitats familiars sempre que hagin esgotat una prestació contributiva de 360 dies, també pels que acreditin períodes cotitzats inferiors a sis mesos, encara que no tinguin responsabilitats familiars i, finalment, als treballadors eventuals agraris.

També se suprimeix el termini d’espera d’un mes des de la data de l’esgotament de la prestació contributiva, es modifica la forma actual de considerar les responsabilitats familiars en els subsidis amb càrregues familiars, de manera que no s’exclourà el sol·licitant per percebre rendes pròpies per sobre del 75 % del salari mínim interprofessional, de manera que existiran responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entre el nombre de persones que la formen no superi el 75 % del salari mínim interprofessional.

A més, entre altres modificacions, es canvia la fórmula de compatibilitat del subsidi amb el treball per compte d’altri, a temps complet o parcial, establint la compatibilitat durant un màxim de 180 dies.

Imprimir