S’ajornen les properes obligacions tributàries?

El passat dissabte el Govern central va declarar l’estat d’alarma previst com a mecanisme constitucional en casos d’emergències de divers tipus, com la què ens trobem actualment per la crisi de l’anomenat “coronavirus”.

A banda de les múltiples limitacions de tot tipus establertes, i que afecten als desplaçaments no justificats per motius laborals, de compra d’aliments, medicines, cura de gent gran, etc, així com al tancament de la gran majoria de comerços oberts al públic, hi ha dues disposicions que afecten directament a les relacions dels contribuents amb l’administració, en concret, durant la vigència de l’estat d’alarma:

  • Es suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de tot el sector públic definit per la Llei 39/2015, a excepció de resolució motivada en contrari, o acord amb l’interessat del procediment. Això inclou els terminis de prescripció, que és el termini de què l’administració disposa per revisar l’acompliment de les obligacions tributàries dels contribuents
  • Es suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic definit en l’article 2 de la Llei 39/2015, que inclou a les diferents administracions tributàries de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals. Per exemple, tant els procediments iniciats a instància de part (procediments de devolució iniciats mitjançant la presentació d’autoliquidacions o sol·licituds, de liquidació iniciats mitjançant la presentació d’una declaració; procediments derivats de sol·licituds d’ajornaments de pagament o compensació de deutes; recursos de reposició, reclamacions econòmic-administratives i procediments especials), com aquells que s’hagin iniciat d’ofici pels òrgans de Gestió, Inspecció i Recaptació tributàries.
  • No obstant, la norma no aclareix si aquesta darrera mesura només afecta als procediments en curs en el moment de l’entrada en vigor del Decret, o si per el contrari, afecta de manera general als terminis establerts per al compliment de les obligacions tributàries materials i formals per part de contribuent. És a dir, de moment, no hi ha constància expressa d’una suspensió o pròrroga del termini per acomplir les properes obligacions tributàries periòdiques, entre el 20 i el 31 d’aquest mes de març.

Si vostè es troba immers en algun dels anteriors procediments, no dubti en adreçar-se als nostres professionals per tal que l’assessorem sobre com procedir, i sobre la manera de computar els terminis un cop l’estat d’alarma hagi estat aixecat. Ens trobem en una situació extraordinària, en la que res pot donar-se per suposat, i on la millor solució es recolzar-se en els millors professionals.

Així mateix, us informarem convenientment de qualsevol novetat al respecte d’aquest i altres aspectes de la present crisi sanitària.

Imprimir