boe

Mesures de caràcter laboral

 • Mesures relatives a la suspensió temporal de contractes de treball (ERTO):
  • Les pèrdues d’activitat conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de força major a l’efecte de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada, i s’agilitza la tramitació de tots els procediments de regulació d’ocupació.
  • Exoneració a les empreses del pagament del 75% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, arribant aquesta exoneració el 100% de la quota quan es tracti d’empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l’ocupació.
  • Els treballadors afectats per un ERTO tindran accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període de cotització mínim necessari.
 • Els treballadors per compte propi o autònoms quines activitats quedin suspeses pel Reial Decret 463/2020, o quan la seva facturació en el mes anterior al què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària, sempre que compleixin determinats requisits, que equivaldrà al 70% de la seva base de cotització. Per exemple, per a la base mínima de cotització, la quantia de l’ajuda rondarà els 700 euros. No es preveu, de moment, la suspensió del pagament de les quotes d’autònoms, malgrat que l’activitat hagi cessat. La prestació tindrà una durada mínima d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.
 • S’estableixen mesures per afavorir la conciliació laboral dels treballadors que acreditin deures de cura a persones dependents per causa de l’actual crisi.

Mesures de caràcter fiscal

No s’aproven incentius ni rebaixes fiscals, però es concedeix un ajornament del pagament, en termini voluntari o en fase de constrenyiment, dels deutes vigents, fins el 30 d’abril de 2020, així com per a l’atenció de requeriments, diligències d’embargament, etc. Això no inclou posposar els terminis de presentació de les autoliquidacions periòdiques, que hauran de presentar en els terminis previstos en la normativa tributària.

Mesures de caràcter econòmic i de consum

 • Es posarà en marxa un programa d’ajuts i crèdits per a PIMEs, per a l’adquisició de materials i equips que facilitin el treball a distància i les telecomunicacions.
 • Establiment d’una línia d’avals per compte de l’Estat per a empreses i autònoms, que cobreixi tant la renovació de préstecs com el nou finançament per entitats de crèdit. No es concreta en quins termes i condicions són d’aplicació aquests mecanismes, ni els seus beneficiaris.
 • Ampliació de les Línies ICO de finançament ja existents.
 • S’agilitzen els tràmits duaners d’importació en el sector industrial.
 • S’impedeix la resolució de contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic.
 • S’estableixen mesures per sol·licitar la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual de les persones que pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament causa de l’actual crisi.
 • S’interrompen dels terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o on-line, que preveu la normativa de consumidors i usuaris.
 • Es cancel·len les portabilitats de contractes de telecomunicacions

Mesures acordades pel Govern de la Generalitat

Tot i que encara no està publicat el corresponent text normatiu, el Consell de Govern de la Generalitat ha acordat un pla especial d’ajudes per als autònoms quina facturació s’hagi vist afectada significativament per la crisis sanitària, d’un màxim de 2.000 euros.

 

Així mateix, els oferim un enllaç a la carta d’autorització de l’empresari als seus treballadors perquè les autoritats competents els permetin el desplaçament als seus llocs de treball.

Finalment, la nostra firma es posa novament a la seva disposició per atendre els dubtes i inquietuds que puguin sorgir entorn a aquest i altres aspectes de l’actual crisi sanitària.

Imprimir