Modificació de la regulació del permís de lactància (art. 37.4 ET).

Es modifica la norma que permet l’acumulació del permís de lactància en jornades completes, eliminant la referència a la negociació col·lectiva o acord entre les parts.

Aquesta acumulació del permís anava lligada al que s’establia en el conveni col·lectiu o a l’acord entre les parts.

La modificació normativa ho converteix en un dret de totes les persones treballadores, ja que deixa d’estar condicionat al que estableix el conveni col·lectiu o a l’acord entre les parts.

 Reforma del nivell assistencial de la protecció per desocupació – Subsidi d’atur.

Entrada en vigor l’1 de juny del 2024.

Es revisen les característiques bàsiques de la protecció per desocupació en el seu nivell assistencial, de manera que amplia el seu nivell de cobertura eliminant llacunes de desprotecció, simplifica i millora els requisits d’accés i manteniment a aquesta, i es garanteix als beneficiaris dels subsidis l’accés als itineraris personalitzats d’ocupació amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i fomentar de la seva inserció laboral.

S’amplia la cobertura en alguns trams d’edat anteriorment exclosos, en permetre l’accés als menors de 45 anys sense responsabilitats familiars sempre que hagin esgotat una prestació contributiva de 360 dies, als qui acreditin períodes cotitzats inferiors a sis mesos, encara que manquin de responsabilitats familiars, i a les persones treballadores eventuals agràries.

També se suprimeix el termini d’espera d’un mes des de la data de l’esgotament de la prestació contributiva, es modifica la forma actual de considerar les responsabilitats familiars en els subsidis amb càrregues familiars, de manera que no s’exclourà al sol·licitant per percebre rendes pròpies per sobre del 75% del salari mínim interprofessional, de manera que existiran responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entre el nombre de persones que la formen no superi el 75% del salari mínim interprofessional.

A més, entre altres modificacions, s’incrementa la quantia del subsidi i es generalitza la compatibilitat del subsidi amb el treball per compte d’altri, a temps complet o parcial, amb la percepció d’un complement de suport a l’ocupació, amb un límit màxim de 180 dies.

Cal tenir en compte que totes aquestes mesures han estat establertes pel Govern en forma de reial decret llei, de manera que la seva aprovació definitiva està pendent de convalidació pel Congrés dels Diputats dins dels 30 dies següents a la promulgació de la norma.

Imprimir