_jc_7534

Aprofitant que s’acaba l’any, és temps per analitzar si, en el cas d’optar pel mètode d’estimació objectiva, ens convé renunciar-hi i passar, si es compleixen els requisits, a tributar pel mètode d’estimació directa simplificada o normal.

Per a tramitar-ho es podrà realitzar, de manera expressa, la presentació del model censal 036 o 037 durant el mes de desembre del 2016. En cas d’inici d’activitat, la renúncia s’efectuarà en el moment de presentar la declaració censal d’inici d’activitat. De totes maneres, també s’entén efectuada la renúncia al mètode d’estimació objectiva quan es presenta, en termini, el pagament fraccionat del primer trimestre a través del model 130 previst pel règim d’estimació directa; és la coneguda renúncia tàcita.

La renúncia tindrà efectes per un període mínim de tres anys i s’entendrà prorrogada tàcitament any rere any sempre que sigui aplicable i mentre no es revoqui durant el mes de desembre de l’any anterior al que hagi de tenir efectes.

Per altra banda, ens podem trobar que, o bé per superar el volum de rendiments íntegres (màxim 250.000€ o 125.000€ quan hi ha obligació d’emetre factura) o de compres de béns i serveis (màxim 250.000€) o per realitzar operacions fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF o per superar els límits establerts a l’Ordre Ministerial del desenvolupament del règim d’estimació objectiva, quedem exclosos d’aquest règim.

L’exclusió ha de ser comunicada també a través de la declaració censal model 036 o 037, durant el mes de gener del 2017.

El fet de quedar exclosos d’aquest règim suposarà la inclusió a la modalitat simplificada/normal del mètode d’estimació directa durant els 3 anys següents sempre i quan no s’hi renunciï.

Així doncs, ara és moment per qüestionar-nos si ens cal renunciar o quedem exclosos del mètode d’estimació objectiva.

Imprimir