En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2017, es mantenen les normes de cotització fins a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2018. Normes que s’han adaptat a les modificacions d’àmbit legal que, amb posterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos del 2017, han incidit en aquest àmbit.

També s’incrementa per aquest 2018, entre d’altres, la cotització al Sistema Especial per a Empleats de Llar conforme a l’increment gradual previst a la Llei General de la Seguretat Social.

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Les bases màxima i mínima de cotització  queden fixades en 3.751,20 € mensuals o 125,04 € dia i 858,60 € mensuals o 28,62 € dia respectivament.

 

BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

La base de cotització va lligada a la retribució rebuda pels empleats d’acord amb el següent quadre:

Tram             Retribució mensual                  Base de cotització

1er    Fins 196,15 €/mes                               167,74 €/mes

2on    Des de 196,16 €/mes fins 306,40 €/mes       277,51 €/mes

3er    Des de 306,41 €/mes fins 416,80 €/mes       387,29 €/mes

4t      Des de 416,81 €/mes fins 527,10 €/mes       497,08 €/mes

5è     Des de 527,11 €/mes fins 637,40 €/mes       606,86 €/mes

6è     Des de 637,41 €/mes fins 746,90 €/mes       716,65 €/mes

7è     Des de 746,91 €/mes fins 858,60 €/mes       858,60 €/mes

8è     Des de 858,61 €/mes                           896,94 €/mes

 

El tipus de cotització serà del 27,40% (el 22,85% a càrrec del cap de família i el 4,55% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Durant l’any 2018 s’aplicarà la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que contractin a un treballador de la llar. També pels que ja el tinguessin en un moment posterior a l’1 de gener del 2012. No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals pel cap de família, i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

La base mínima és de 919,80 € mensuals i la màxima de 3.751,20 € mensuals.

Els autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2017 sigui igual o superior a 2.023,50 €., o causin alta en aquest règim especial.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.023,50 € no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2018,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2018, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim com a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 992,10 € i 2.023,50 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci com a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 919,80 € i 2.023,50 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i 2.023,50 €.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 € i la quantitat d’aquella, incrementada en un 3,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2017, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima igual a la prevista pels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General (1.199,10 € mensuals en el 2018).

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER PLURIACTIVITAT 

Els autònoms que durant el 2017 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes en el Règim d’autònoms i en el Règim General per una quantia igual o superior a 12.739,08 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el Règim General així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2018.

 

Imprimir