BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL a partir de l’1/01.

Les bases màxima i mínima de cotització a partir de l’1/01, són de 4.139,40 € mensuals o 137,98 € diaris, i de 1.166,70 € mensuals o 38,89 € diaris respectivament.

BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ AL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

La base per aquest 2022 va lligada a la retribució rebuda pels empleats, d’acord amb el següent quadre:

Tram Retribució mensual
(euros/mes)
Base de cotització
(euros/mes)
Màxim hores treballades
1Fins a 269,0023134
2Des de 269,01 fins a 418,0037953
3Des de 418,01 fins a 568,0052872
4Des de 568,01 fins a 718,0067792
5Des de 718,01 fins a 869,00827111
6Des de 869,01 fins a 1.017,00976130
7Des de 1.017,01 fins a 1.166,701.166,70160
8Des de 1.166,71 fins a 1.273,001.220,00160
9Des de 1.273,01 fins a 1.439,001.370,00160
10Des de 1.439,01Retribució mensual160

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat amb la part
proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

El tipus de cotització serà del 28,30% (el 23,60% a càrrec del cap de família i el 4,70% a càrrec del treballador). Per a la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Durant l’any 2022 s’aplicarà la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que contractin un treballador de la llar. També pels que ja el tinguessin en un moment posterior a l’1 de gener de 2012. No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals per cap de família i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

INCREMENT DE LES BASES MÀXIMES I MÍNIMES AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

La base mínima, amb efectes a l’1/04, passa a 960,60 € mensuals. La màxima a 4.139,40 € mensuals.

Els autònoms que, a 1 de gener de 2022, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització al mes de desembre del 2021 sigui igual o superior a 2.077,80 €. O els que hagin causat alta amb posterioritat a l’esmentada data. Fora d’aquests casos, la base màxima serà de 2.113,20 € mensuals.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.077,80 € no podran triar una base de quantia superior a 2.113,20 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2022,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2022, o que es tracti del cònjuge que, amb 47 anys d’edat, s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest règim a conseqüència de la mort del titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2022, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 1.035,90 € i 2.113,20 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci a conseqüència de la mort del titular, en quin cas estarà compresa entre 960,60 € i 2.113,20 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social 5 o més anys, la seva base es determinarà d’acord amb les següents regles:

         a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.077,80 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 € i 2.113,20 €.

         b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat  superior a 2.077,80 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 € i la quantitat d’aquella per la que estaven cotitzant, incrementada en un 1,70%, amb el límit de la base màxima de cotització.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2021, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima de 1.234,80 € mensuals.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER PLURIACTIVITAT

Els autònoms que durant el 2021 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes al règim d’autònoms i al règim general per una quantia igual o superior a 13.822,06 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador al règim general, així com les efectuades com a autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2022.

COTITZACIÓ ADDICIONAL EN CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA.

A partir de l’1 de gener de 2022, els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari a la finalització d’aquest.

No s’aplicarà als contractes subscrits amb treballadors inclosos al Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris, al Sistema Especial per a Empleats de Llar o al Règim Especial per a la Mineria del Carbó; ni als contractes per substitució.

REDUCCIÓ DE QUOTES DURANT LA SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DE PERSONES TREBALLADORES AMB 62 ANYS D’EDAT.

Les empreses tindran dret a una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquelles persones treballadores que tinguin l’edat de 62 anys.

Imprimir