S’ha publicat l’Ordre PJC/51/2024 que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social i de la que destaquem els següents punts:

Base màxima i mínima de cotització al règim general de la Seguretat Social.

La base màxima de cotització serà, a partir de l’1 de gener, de 4.720,50 € mensuals o 157,35 € al dia.

La base mínima de cotització serà l’equivalent al SMI vigent en cada moment, incrementat en un sisè. Actualment, i mentre no surti el nou SMI, és de 1.260 € mensuals. 

Base i tipus de cotització en el sistema especial de treballadors del servei de la llar familiar.

La base de cotització per aquest 2024 continua lligada a la retribució rebuda pels empleats, d’acord amb el següent quadre:

Tram Retribució mensual (€/mes) Base de cotització (€/mes)
1. Fins a 291,00. 270
2. Des de 291,01 fins a 451,00. 386
3. Des de 451,01 fins a 613,00. 532
4. Des de 613,01 fins a 775,00. 694
5. Des de 775,01 fins a 939,00. 858
6. Des de 939,01 fins a 1.098,00. 1.018
7. Des de 1.098,01 fins a 1.260,00. 1.260
8. Des de 1.260,01 Retribució mensual

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

El tipus de cotització serà del 28,30 % (el 23,60 % a càrrec del cap de família i el 4,70 % a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10 % i la del mecanisme d’equitat intergeneracional el 0,70 % (0,58 % a càrrec del cap de família i el 0,12 % a càrrec del treballador).

Des de l’1 de gener de 2024 és aplicable una reducció del 20 % a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i una bonificació del 80 % de les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial.

S’aplicarà una bonificació del 45 % a les quotes empresarials de la Seguretat Social en cas de famílies nombroses que tinguin contractat o contractin un cuidador abans de l’1 d’abril de 2024. Aquesta bonificació és incompatible amb la reducció esmentada del 20 %.

 Cotització en el règim especial de treballadors autònoms.

La base màxima, amb independència dels rendiments nets obtinguts, serà de 4.495,50 euros mensuals.

Durant l’any 2023, les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

Taula Trams de rendiments nets Any 2024
Base mínima (€/mes) Base màxima (€/mes) Quota mínima estimada
Tram 1 <= 670 735,29 816,98 230,15
Taula reduïda Tram 2 >670 i <=900 816,99 900 255,72
Tram 3 >900 i <1,166,70 872,55 1.166,70 273,11
Tram 1 >=1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300 297,66
Tram 2 > 1.300 i <=1.500 960,78 1.500 300,72
Tram 3 > 1.500 i <=1.700 960,78 1.700 300,72
Tram 4 > 1.700 i <=1.850 1.045,75 1.850 327,32
Taula general Tram 5 > 1.850 i <=2.030 1.062,09 2.030 332,43
Tram 6 > 2.030 i <=2.330 1.078,43 2.330 337,55
Tram 7 > 2.330 i <=2.760 1.111,11 2.760 347,78
Tram 8 > 2.760 i < =3.190 1.176,47 3.190 368,24
Tram 9 > 3.190 i <=3.620 1.241,83 3.620 388,69
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.307,19 4.050 409,15
Tram 11 > 4.050 i <=6.000 1.454,25 4.720,50 455,18
Tram 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50 542,13

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2023 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de gener de 2024 serà la sol·licitada, sempre que es trobi en algun dels trams de les taules i compleixi amb el  nou sistema de cotització pels autònoms.

Els familiars del treballador autònom i els autònoms societaris, així com els treballadors autònoms que no haguessin presentat la declaració de l’IRPF o que l’haguessin presentat però no haguessin declarat ingressos a l’efecte de la determinació dels rendiments nets quan resulti d’aplicació el règim d’estimació directe,  no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l’any 2024.

Els treballadors autònoms que, abans de l’1 de gener de 2023, estiguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments i durant el 2023 no l’hagin modificat, podran mantenir durant l’any 2024 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Sol·licitud de devolució de quotes d’autònoms per pluriactivitat.

Els autònoms que, durant el 2024, cotitzin per contingències comunes, de manera simultània en el règim d’autònoms i en el règim general, per una quantia superior a 16.030,82 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim general així com les efectuades com a autònom, tindran dret a una devolució del 50 % de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50 % de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es farà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig de 2025.

Cotització al mecanisme d’equitat intergeneracional.

La cotització per a la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions s’incrementa 0,10 punts percentuals, i passa a ser del 0,70 %.

Aquest percentatge s’aplica a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta al sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,58 % serà a càrrec de l’ocupador i el 0,12 % a càrrec del treballador. 

Cotització per les pràctiques formatives o acadèmiques externes.

 Com a novetat important, la cotització per les pràctiques formatives remunerades s’efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, excepció feta de les regles que, per a aquests contractes, preveu l’ordinal 2n de l’apartat 1 de la disposició addicional 43a de la LGSS, i amb exclusió de les quotes corresponents a desocupació, FOGASA i formació professional. Aquesta cotització s’aplica també a les pràctiques realitzades conforme al RD 1493/2011  i al RD 1543/2011, que regula les pràctiques no laborals en empreses.

La cotització esmentada és una quota única mensual de 61,24 euros per contingències comunes, dels quals 51,06 euros seran a càrrec de l’empresari i 10,18 euros a càrrec del treballador, i de 7,03 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

Pel que fa a les pràctiques formatives no remunerades, la cotització consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes (CC), amb exclusió de la prestació d’incapacitat temporal, i de 0,31 euros per contingències professionals (CP), sense que pugui superar la quota màxima mensual per CC de 57,87 euros  i de 7,03 euros per CP.

A més, durant 2024, i per a tots dos casos de pràctiques, a les quotes per contingències comunes els resultarà d’aplicació una reducció del 95 %, sense que els siguin aplicable altres beneficis en la cotització.

Imprimir