TGSS

La Tresoreria General de la Seguretat Social ens ha comunicat el tancament, a partir de gener de 2021, dels comptes bancaris de les Unitats de Recaptació Executiva en les quals fins ara s’havien de realitzar els ingressos dels deutes en matèria de Seguretat Social que hagin contret les empreses i autònoms, que es trobin en via executiva, així com qualsevol altre en compliment d’una actuació executiva.

A partir de l’1 de gener de 2021, qualsevol ingrés que es realitzi en compliment d’una actuació executiva o per a liquidar deute en aquesta situació, haurà d’efectuar-se en un compte bancari únic per a les 4 Unitats de Recaptació Executiva existents a la província.

El nou compte únic és: ES41 0182 2770 9202 0166 6683

 En realitzar l’ingrés caldrà fer-hi constar la referència que consti a la documentació que el deutor hagi rebut.

Cal tenir en compte que si l’empresa realitza embargaments de salaris, i aquests venen ordenats per la Seguretat Social, l’ingrés de les quanties embargades també s’ha de fer en aquest nou compte corrent únic.

Imprimir