Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei de mesures urgents complementàries per a la crisi del COVID-19. Es tracta d’un paquet de mesures, noves en alguns casos, i extensives o complementàries d’altres ja implementades en anteriors disposicions. A continuació expliquem breument les més rellevants:

MESURES QUE AFECTEN ELS CONTRACTES DE LLOGUER

 • Els llogaters afectats per la crisi del coronavirus podran sol·licitar retards en el pagament del lloguer als seus propietaris. Si l’arrendador té menys de 10 habitatges en propietat, caldrà un acord per al retard i, en el seu defecte, el llogater podrà sol·licitar préstecs sense interessos o ajudes a l’Estat. Si l’arrendador té més de 10 habitatges, i a falta d’acord previ a l’entrada en vigor de Reial Decret-llei, aquest haurà de triar entre concedir una moratòria de quatre mesos del pagament del lloguer, a tornar en 3 anys, o rebaixar el 50% del lloguer a l’arrendatari durant quatre mesos.
 • S’estableix una pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer durant sis mesos, crèdits a interès zero i ajudes directes per a inquilins amb dificultats per pagar els lloguers, i la paralització dels desnonaments per impagament de les rendes, també durant sis mesos.

ALTRES MESURES DE TIPUS ECONÒMIC

Refinançament de deutes

 • Moratòria de tres mesos, en el pagament de les hipoteques que recaiguin sobre locals afectes a activitats econòmiques de persones físiques, i sobre habitatges arrendats respecte dels quals el propietari hagi deixat de percebre la renda de lloguer.

Fins ara, aquestes moratòries només podien sol·licitar-se en relació a préstecs relacionats amb l’habitatge habitual.

Els col·lectius vulnerables també podran sol·licitar al creditor financer una moratòria de pagament de crèdits no hipotecaris

 • Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per comunitats autònomes i entitats locals a empresaris i autònoms afectats per la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Mesures relacionades amb la despesa energètica

 • Els autònoms i empreses podran suspendre temporalment o modificar els termes dels seus contractes de subministraments (per exemple, potència elèctrica contractada), i restablir-los en un termini de tres mesos des que cessi l’estat d’alarma, en ambdós casos sense penalització.
 • També podran suspendre el pagament de les factures de subministraments d’electricitat i gas que incloguin dies compresos en el període d’alarma.

Recomanem als afectats que es posin en contacte amb les seves respectives companyies subministradores, ja que és possible que els detalls de procediment variïn d’una companyia a una altra.

Altres

 • Possibilitat de rescatar, amb el límit dels ingressos estimats deixats de percebre per causa de la crisi sanitària, els drets consolidats en plans de pensions, quan es compleixin les següents condicions:
  • Haver quedat en situació d’atur com a conseqüència de la situació d’alarma.
  • Empresaris afectats per la suspensió o tancament de les seves activitats per la situació d’alarma.

Cal tenir en compte que aquest rescat s’efectuarà d’acord amb els valors de mercat dels actius rescatats, i que el seu rescat tributa en IRPF com a rendiment del treball.

 • Dret a percepció del bonus social de l’habitatge habitual per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19.
 • Possibilitat de sol·licitar a l’ICEX la devolució de les despeses i pagaments realitzats en relació a fires organitzades per aquest organisme, que no es realitzen o que, havent estat ajornades, l’empresa acrediti que no pot acudir a la data novament programada.
 • S’amplien els terminis de justificació i execució de determinades activitats subvencionades.

MESURES DE TIPUS LABORAL

 • Podran percebre un subsidi d’atur excepcional per finalització de contracte temporal les persones treballadores que se’ls hagués extingit un contracte de durada determinada d’al menys, dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Possibilitat de moratòria, sense interessos, en el pagament de les quotes d’autònoms i seguretat social, corresponents als períodes de meritació compresos entre abril i juny (empreses), i maig a juliol (autònoms), durant sis mesos, acreditant, mes a mes, la necessitat d’acollir-se a la mateixa. Aquestes moratòries, que es concediran en casos extraordinaris, quedaran a criteri de l’administració. Per tant, la moratòria no afecta els pagaments per aquests conceptes que s’hagin de liquidar durant el mes d’abril.

En tot cas, queda pendent de la publicació dels detalls en la corresponent ordre ministerial.

 • Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social, sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quin termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, i essent d’aplicació un interès de l’0,5% (davant el 3,75% habitual)
 • Es crea un subsidi extraordinari temporal per als empleats de la llar (70% de la seva base reguladora, topat a la quantia del salari mínim interprofessional), davant la reducció d’hores treballades o extinció de el contracte com a conseqüència del COVID-19, bé sigui per haver deixat de prestar el servei, contra la seva voluntat, i per prevenir el risc de contagi, o bé per haver-se extingit el seu contracte de treball per aquesta causa.

MESURES DE CARÀCTER FISCAL

 • El termini per a interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d’impugnació o reclamació, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
 • Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres per a empreses de facturació anual inferior a 6 milions d’euros. Aquesta mesura no afecta les quotes d’IVA a pagar en duana.
 • Recomanem es posin en contacte amb el seu agent de duanes per a més detalls sobre aquest procediment

Al marge del seu judici d’oportunitat i eficàcia, la realitat és que el volum de disposicions i ajuts comença a esser elevat, i s’acumulen els procediments per poder-los aplicar, ja que la gran majoria han d’esser instats per el beneficiari. És per això que recomanem demanar assessorament personalitzat a fi de delimitar quins ajuts poden resultar d’aplicació a cada cas, i ajudar en la tramitació d’aquests.

Imprimir