Cada any, abans del 30 de juliol, totes les societats mercantils han de dipositar els comptes anuals de l’exercici anterior al registre mercantil de la província corresponent al seu domicili social. És a dir, el proper 30 de juliol finalitza el termini per a presentar els comptes de l’exercici 2020.

La Llei de societats de capital preveu un règim sancionador per la manca de presentació dels comptes anuals, sens perjudici d’altres mesures que pugui prendre el propi registre mercantil, com ara el tancament del full registral de la societat, que impedeix inscriure cap altre acte relacionat amb aquella (per exemple, ampliacions de capital, renovació o modificació dels càrrecs, etc.).

La realitat és que, fins ara, eren pocs els expedients sancionadors que s’havien incoat per aquest motiu; no obstant, l’interès del legislador per perseguir les anomenades empreses zombie (societats inactives de caràcter instrumental que es mantenen per a facilitar el frau fiscal o la concessió de subvencions), ha fet que el passat 30 de gener de 2021 es publiqués al BOE el Reial decret 2/2021, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes.

Aquesta norma precisa el règim sancionador ja existent a la Llei de societats de capital, que preveu sancions per la manca de dipòsit de comptes anuals al registre, per imports compresos entre els 1.200 i els 60.000 euros, límit que s’eleva a 300.000 euros per societats o grups amb facturació superior als sis milions d’euros. Concretament, es regula el següent:

  • El càlcul de la sanció dins de la forquilla establerta per la Llei de societats de capital constituirà el 0,5 per mil del total de l’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de la societat.
  • En cas de no aportar la documentació necessària per al càlcul anterior, la sanció serà del 2% del capital social.
  • La gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors correspondrà als registradors mercantils del domicili de la societat.
  • El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment sancionador serà de sis mesos des de l’adopció de l’acord d’incoació.

Aquesta reforma fa preveure un increment de l’activitat revisora pel que fa al compliment de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals, motiu pel qual es fa més recomanable que mai revisar la situació de la nostra empresa a aquests efectes.

Imprimir