De nou en vigor l’impost autonòmic sobre habitatges buits

Després de què el Tribunal Constitucional suspengués la vigència del tribut al maig de 2016, mesos després es va aixecar l’esmentada suspensió, de manera que aquest tribut torna a tenir vigència per segon exercici des de la seva aprovació.

QUI ESTÀ OBLIGAT A LIQUIDAR L’IMPOST?

Persones jurídiques, o grups de societats que siguin titulars habitatges desocupats, o drets d’explotació sobre els mateixos.

QUÈ S’ENTÉN PER IMMOBLE DESOCUPAT?

Aquells que han estat desocupats durant més de dos anys sense causa justificada. És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

Les causes justificades de desocupació estan taxades legalment, i són les següents:

  • Litigis judicials
  • Rehabilitació de l’habitatge
  • Clàusules de la hipoteca que impedeixin el seu arrendament
  • Ocupació il·legal de l’habitatge
  • Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament per l’obligat tributari, i que estigui pendent de rehabilitació, amb més habitatges ocupats que impedeixin la mateixa.

No obstant, no s’haurà de liquidar l’impost per els habitatges següents:

  • Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, en determinats casos.
  • Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.
  • Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.
  • Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials. En el cas d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre que gestiona el departament competent en matèria de turisme.

La Generalitat de Catalunya publica anualment el llistat de municipis on resulta d’aplicació el tribut. Al següent enllaç podran trobar el corresponent a l’exercici 2016: http://bit.ly/2mKN2tp

COM FUNCIONA L’IMPOST?

L’impost es calcula en base a la superfície útil d’habitatges subjectes de l’obligat tributari, en data 31 de desembre de cada any. La quota tributària s’obté aplicant a aquesta base imposable una escala de gravamen d’entre 10 i 30 euros per m2. L’impost es liquida entre els dies 1 i 20 de març de l’any següent al de la seva meritació.

Imprimir