La Generalitat de Catalunya ha obert el termini per a la convocatòria de dos nous ajuts a les empreses per a la contractació de treballadors que compleixin certs requisits.

A continuació, sintetitzem els trets més rellevants d’ambdós programes, segons la informació facilitada per la web de la Generalitat de Catalunya:

 1. Convocatòria d’ajuts per a la contractació de desocupats menors de 30 anys.

  El SOC obre dues línies d’ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de desocupats menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. 

  Contractació de persones joves en situació d’atur per empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES). RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria (gencat.cat)

  Els destinataris dels contractes de treball subvencionats han de ser joves majors de 16 anys i menors de 30, inclosos els discapacitats, i han de complir els requisits següents:

  1. Estar inscrits a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

  2. Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

  Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

  Contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació pràctiques) . RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria (gencat.cat)

  Els destinataris dels contractes de treball subvencionats han de ser joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, i han de complir els requisits següents:

  1. Estar inscrits a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.

  2. Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

  Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

  A les dues línies es pot subscriure un contracte per una durada superior o un contracte indefinit. En aquests casos la part subvencionada seran els dotze primers mesos.

  El contracte es pot haver formalitzat fins amb 1 mes d’anterioritat a la Resolució. La data límit per a subscriure contractes és el 28 de febrer de 2022, inclòs.

  L’import de la subvenció de les contractacions és d’un mòdul únic de 17.684,52 euros per un contracte de 12 mesos.

  Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 31 de desembre de 2021 a les 9h fins al 31 de març de 2022 a les 15h.

 2. Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (Resolució EMT/3840/2021)

  Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i els contractes d’obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per sol·licitant és de cinc.

  No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat, per a la formació i l’aprenentatge ni els de pràctiques.

  Se subvencionarà un màxim de 5 contractes per sol·licitant.

  Persones destinatàries :  Desocupats de 30 anys i més, inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball, amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, i que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

  • Ser dona.

  • Ser home de 45 anys o més.

  • Ser desocupat de llarga durada (s’entén per aturat de llarga durada el demandant en situació de desocupació o no donat d’alta a la Seguretat Social, un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud).

  Import a subvencionar:  Mòdul econòmic mensual de 1.473,71 euros.

  Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 10 de gener del 2022 fins al 31 de maig de 2022, a les 15 hores.

  Inici de les accions :

  Els sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds dins un màxim de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball, durant el període del 10 de gener de 2022 al 31 de maig de 2022.

  Les sol·licituds s’han de presentar abans de la finalització del contracte. Si una mateixa sol·licitud inclou més contractes l’entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

  Termini d’execució: Fins al 31 de desembre de 2022.

  Per a més informació i  pels tràmits de sol·licitud de la subvenció, accediu al portal web del SOC, a :

  https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys-SOC-CONT30IMES-anti-2022

Imprimir